กรมท่าอากาศยาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมท่าอากาศยาน103,255.85112,821.00-9.3 %0.05,851.8110,282.23-75.7 %0.0
รวม 103,256 112,821 -9.26 % 5,852 10,282 -75.71 %