กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 125,121.4396,362.0023.0 %5.07,512.07935.6287.5 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 11 อุบลราชธานี5,390.824,296.6820.3 %5.02,469.90763.4269.1 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 8 (ราชบุรี)4,927.096,390.08-29.7 %0.01,975.81682.1065.5 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 10 อุดรธานี5,001.563,866.2922.7 %5.02,434.46957.6060.7 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 12 สงขลา5,079.884,560.0010.2 %5.01,933.70223.2588.5 %5.0
สำนักทรัพยากรนำ้บาดาลเขต 7 กำแพงเพชร5,629.925,008.0011.0 %5.02,682.481,071.6060.1 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 9 ระยอง4,793.624,271.0010.9 %5.02,093.42886.7557.6 %5.0
รวม 155,944 124,754 20.00 % 21,102 5,520 73.84 %