กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 131,706.7796,362.0026.8 %5.07,512.07971.3987.1 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 11 อุบลราชธานี5,861.694,296.6826.7 %5.02,469.90763.4269.1 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 8 (ราชบุรี)5,118.816,390.08-24.8 %0.01,975.8167.2596.6 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 10 อุดรธานี5,220.933,866.2925.9 %5.02,434.46957.6060.7 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 12 สงขลา5,117.934,560.0010.9 %5.01,933.70223.2588.5 %5.0
สำนักทรัพยากรนำ้บาดาลเขต 7 กำแพงเพชร1,204.995,008.00-315.6 %0.0506.901,071.60-111.4 %0.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 9 ระยอง4,977.9926.4099.5 %5.02,093.42886.7557.6 %5.0
รวม 159,209 120,509 24.31 % 18,926 4,941 73.89 %