กรมทรัพย์สินทางปัญญา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมทรัพย์สินทางปัญญา 158,585.34130,560.1917.7 %5.06,636.601,455.7578.1 %5.0
รวม 158,585 130,560 17.67 % 6,637 1,456 78.06 %