กรมโยธาธิการและผังเมือง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมโยธาธิการและผังเมือง394,500.13268,445.0032.0 %5.011,051.467,101.9035.7 %5.0
รวม 394,500 268,445 31.95 % 11,051 7,102 35.74 %