กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 339,310.97113,635.0066.5 %5.07,630.885,214.5031.7 %5.0
รวม 339,311 113,635 66.51 % 7,631 5,215 31.67 %