กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน22,885.029,000.0060.7 %5.05,282.76889.8283.2 %5.0
สพ.กรุงเทพ ฯ91,269.7528,851.0068.4 %5.01,489.321,192.0820.0 %5.0
รวม 114,155 37,851 66.84 % 6,772 2,082 69.26 %