สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน246,976.36322,237.81-30.5 %0.08,822.14963.5089.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20.0010,909.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
เศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
โสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
รวม 246,976 322,238 0.00 % 8,822 964 0.00 %