สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน234,627.55322,237.81-37.3 %0.08,822.14963.5089.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร8,496.3110,198.00-20.0 %0.0992.70208.1179.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19,289.0622,211.71-139.1 %0.071.58453.33-533.3 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 219,913.5810,909.0045.2 %5.0863.99441.3148.9 %5.0
เศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์107,970.9618,273.0083.1 %5.0321.98199.8937.9 %5.0
โสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ17,744.759,496.0046.5 %5.0314.0893.3370.3 %5.0
รวม 398,042 393,326 1.18 % 11,386 2,359 79.28 %