สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา172,081.81148,608.0013.6 %5.03,280.162,651.5019.2 %5.0
รวม 172,082 148,608 13.64 % 3,280 2,652 19.17 %