กองทัพบก
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กองทัพบก0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
กรมการขนส่งทหารบก(ขส.ทบ.) และ ศูนย์การเคลื่อนย้ายกองทัพบก(ศคย.ทบ.)0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
กรมการทหารช่าง(กช.)673,312.13211,970.2868.5 %5.023,583.14268,595.09-1,038.9 %0.0
กรมการทหารสื่่อสาร ( สส. )0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
กรมการสัตว์ทหารบก(กส.ทบ.)138,861.95108,842.0021.6 %5.07,493.311,997.6073.3 %5.0
กรมการสารวัตรทหารบก(สห.ทบ.)0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
กรมข่าวทหารบก (โรงเรียน ขว.ทบ.)0.000.000.0 %0.00.00910.200.0 %0.0
กรมดุริยางค์ทหารบก(ดย.ทบ.)102,994.620.000.0 %0.06,242.642,429.2061.1 %5.0
กรมพลาธิการทหารบก (พธ.ทบ.)522,588.19265,134.4749.3 %5.012,095.0927,038.00-123.5 %0.0
กรมแพทย์ทหารบก(พบ.)1,656,456.10164,532.0090.1 %5.09,703.866,566.2532.3 %5.0
กรมยุทธโยธาทหารบก (ยย.ทบ.)0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
กรมยุทธศึกษาทหารบก(ยศ.ทบ.)364,270.59276,414.0024.1 %5.014,735.173,757.5074.5 %5.0
กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก(วศ.ทบ.)0.000.000.0 %0.00.006,676.500.0 %0.0
กรมสรรพาวุธทหารบก(สพ.ทบ.)1,140,199.300.000.0 %0.030,055.3428,995.703.5 %1.5
กรมสวัสดิการทหารบก(สก.ทบ.)207,246.8096,138.0053.6 %5.06,202.000.000.0 %0.0
กองทัพภาคที่ 1(ทภ.1)0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
กองทัพภาคที่ 2(ทภ.2)740,880.81672,990.639.2 %4.516,795.8521,099.90-25.6 %0.0
กองทัพภาคที่ 4 (ทภ.4)0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
กองพลทหารปืนใหญ่ (พล.ป.)0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ (พล.ม.2 รอ.)0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
บก.ทภ.๓ และ มทบ.390.000.000.0 %0.00.004,508.100.0 %0.0
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า(รร.จปร.)510,049.63541,421.44-6.2 %0.022,485.5327,241.60-21.2 %0.0
ศูนย์การบินทหารบก(ศบบ.)783,249.94358,025.4754.3 %5.016,351.548,733.2546.6 %5.0
สำนักงานตรวจสอบภายในทหารบก (สตน.ทบ.)0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบก (สวพ.ทบ.)97,809.3510,137.0089.6 %5.05,267.12743.0085.9 %5.0
หน่วยข่าวกรองทางทหาร(ขกท.)0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก(นปอ.)0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน (นรด.)0.00167,746.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ (พื้นที่ ล.บ.)0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
(ส.1,ส.1/101,ส.1/102,พัน ส.ซบร.เขตหลัง) กผสป.0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
กลุ่ม รพ.ทภ.20.000.000.0 %0.00.005,508.550.0 %0.0
กลุ่ม รพ.ทภ.3(10แห่ง) โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
กสษ.1 กส.ทบ.96,433.2232,180.9766.6 %5.02,450.100.000.0 %0.0
กสษ.2 กส.ทบ.82,829.51229,925.50-177.6 %0.07,704.833,085.6560.0 %5.0
กสษ.3 กส.ทบ.0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ค่ายจักรพงษ์ (มทบ.12)0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ค่ายธนะรัชต์(ศร. เเละ รร.กสร.ศสร.)1,653,724.40798,888.5051.7 %5.061,465.1119,612.1568.1 %5.0
ค่ายนวมินทราชินี (มทบ.14)0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ค่ายพรหมโยธี (พล.ร.2 รอ.)0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ค่ายสุรสิงหนาท0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
จทบ.ร.บ./พล.พัฒนา 10.00150,170.830.0 %0.00.000.000.0 %0.0
นสศ. พื้นที่ ช.ม.0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
นสศ. พื้นที่ น.ม.0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
นสศ. พื้นที่ พ.ล.0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
บชร.10.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
บชร.2384,727.47151,686.6760.6 %5.08,022.047,063.3012.0 %5.0
บชร.30.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ป.3 พัน.13(ค่ายยุทธศิลป์ประสิทธิ์)62,892.5322,584.4964.1 %5.01,624.681,305.0019.7 %5.0
ผอส.กสษ.3 กส.ทบ.45,085.7911,245.2375.1 %5.01,180.401,477.50-25.2 %0.0
แผนกสัตวบาล กสษ.2 กส.ทบ.0.004,776.630.0 %0.00.00648.000.0 %0.0
พล.1 รอ. และ นขต. (กทม.)0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
พล.ม.3(ค่ายเปรมติณสูลานนท์)174,923.03105,218.0039.8 %5.06,970.726,003.3513.9 %5.0
พล.ร.6(ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช)0.00174,524.020.0 %0.00.0010,352.300.0 %0.0
พล.ร.9 และ จทบ.ก.จ.0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
พัน.สต.กส.ทบ.104,718.5950,165.9552.1 %5.02,799.32655.5076.6 %5.0
พัน.สท.37,471.7623,099.8438.4 %5.06,145.630.000.0 %0.0
ม.4 รอ(พื้นที่สระบุรี)0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
มณฑลทหารบกที่ 28 (ค่ายศรีสองรัก)358,558.4783,690.0076.7 %5.020,814.640.000.0 %0.0
มณฑลทหารบกที่ 31648,780.88364,113.0043.9 %5.013,324.160.000.0 %0.0
มณฑลทหารบกที่ 33 (ค่ายกาวิละ)0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
มณฑลทหารบกที่ 360.00536,851.190.0 %0.00.000.000.0 %0.0
มณฑลทหารบกที่ 38 ( มทบ.38 )394,986.41132,575.4266.4 %5.09,680.140.000.0 %0.0
มทบ.11 และ นขต.0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
มทบ.13(จทบ.ส.บ.,ป.พัน.11รอ.,ป.พัน.31รอ.)0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
มทบ.150.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
มทบ.210 (ค่ายพระยอดเมืองขวาง)0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
มทบ.22795,763.56309,923.0961.1 %5.018,060.1610,665.0040.9 %5.0
มทบ.23(ค่ายศรีพัชรินทร)552,455.25103,829.3081.2 %5.012,529.035,332.9057.4 %5.0
มทบ.24 (ค่ายประจักษ์ศิลปาคม)312,943.6688,374.9171.8 %5.07,742.103,638.2553.0 %5.0
มทบ.25 ( ค่ายวีรวัฒน์โยธิน )282,789.8885,699.1969.7 %5.06,300.500.000.0 %0.0
มทบ.26 (ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก)0.0092,909.230.0 %0.00.008,973.450.0 %0.0
มทบ.27 (ค่ายประเสริฐสงคราม)0.0092,135.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
มทบ.29(ค่ายกฤษณ์สีวะรา)312,618.44134,620.1956.9 %5.07,635.872,557.5566.5 %5.0
มทบ.3100.000.000.0 %0.00.007,769.000.0 %0.0
มทบ.320.00126,110.600.0 %0.00.000.000.0 %0.0
มทบ.340.00131,893.500.0 %0.00.000.000.0 %0.0
มทบ.350.000.000.0 %0.00.007,889.750.0 %0.0
มทบ.37249,858.6994,648.0562.1 %5.06,290.340.000.0 %0.0
ร.12 รอ. และ นขต.0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ร.13 พัน.1 (ค่ายเจ้าพระยาสุนทรธรรมธาดา)107,647.1641,760.1161.2 %5.02,364.001,104.7553.3 %5.0
ร.13 พัน.2 และ พัน.3(ค่ายเจ้าพระยาสุรวงศ์วัฒนศักดิ์)236,033.9468,209.1171.1 %5.05,525.303,234.5041.5 %5.0
ร.16(ค่ายบดินทรเดชา)0.0092,780.010.0 %0.00.005,985.500.0 %0.0
ร.31 รอ.0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ร.8 พัน.2(ค่ายมหาศักดิพลเสพ)131,330.230.000.0 %0.08,407.973,061.7063.6 %5.0
ร.8(ค่ายสีหราชเดโชไชย)0.00107,223.000.0 %0.00.004,744.450.0 %0.0
รพ.ของ ทภ.10.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
รพ.รร.จปร.0.0048,123.000.0 %0.00.00287.500.0 %0.0
รร.กส.กส.ทบ.0.0029,808.940.0 %0.00.001,310.350.0 %0.0
รร.ขส.ขส.ทบ.0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
รร.พธ.พธ.ทบ.51,490.6637,179.0027.8 %5.02,777.472,635.005.1 %2.5
รร.ส.สส.0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า(รพ.รร.6)1,286,140.302,552,200.00-98.4 %0.08,231.721,199.2585.4 %5.0
โรงพยาบาลอานันทมหิดล(รพ.อ.ป.ร.)420,918.630.000.0 %0.03,509.153,516.60-0.2 %0.0
โรงเรียนทหารช่าง กรมการทหารช่าง (รร.ช.กช.)169,220.5249,762.6570.6 %5.07,848.013,993.8049.1 %5.0
โรงเรียนเสนาธิการทหารบก0.00104,000.000.0 %0.00.00558.550.0 %0.0
วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า(วพม.) และ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก(วพบ.)210,536.16190,733.009.4 %4.55,906.502,380.5059.7 %5.0
ศสท.กส.ทบ.154,471.7760,771.3160.7 %5.08,691.753,300.8562.0 %5.0
ศูนย์การทหารปืนใหญ่ (ศป.) 850,538.38310,780.3863.5 %5.036,808.3711,626.3568.4 %5.0
ศูนย์การทหารม้า(ศม.)0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ศูนย์ฝึกทางยุทธวิธีกองทัพบก(ศฝยว.ทบ.)73,710.7030,030.0059.3 %5.07,514.151,479.6580.3 %5.0
รวม 15,386,077 8,869,499 0.00 % 398,127 496,126 0.00 %