กองทัพบก
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กองทัพบกไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ30,237.65ประเมินไม่ได้0.0
กรมการขนส่งทหารบก(ขส.ทบ.) และ ศูนย์การเคลื่อนย้ายกองทัพบก(ศคย.ทบ.)ไม่ครบ225,402.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ44,556.90ประเมินไม่ได้0.0
กรมการทหารช่าง(กช.)648,094.44211,970.2867.3 %5.023,583.1420,263.8514.1 %5.0
กรมการทหารสื่่อสาร ( สส. )ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กรมการสัตว์ทหารบก(กส.ทบ.)133,661.14108,842.0018.6 %5.07,493.311,867.0075.1 %5.0
กรมการสารวัตรทหารบก(สห.ทบ.)ไม่ครบ51,871.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ4,278.85ประเมินไม่ได้0.0
กรมข่าวทหารบก (โรงเรียน ขว.ทบ.)26,104.4024,135.007.5 %3.51,747.03910.2047.9 %5.0
กรมดุริยางค์ทหารบก(ดย.ทบ.)107,995.4566,593.0038.3 %5.06,242.642,429.2061.1 %5.0
กรมพลาธิการทหารบก (พธ.ทบ.)496,458.78265,134.4746.6 %5.012,095.0928,318.95-134.1 %0.0
กรมแพทย์ทหารบก(พบ.)1,573,633.40164,532.0089.5 %5.09,703.866,566.2532.3 %5.0
กรมยุทธโยธาทหารบก (ยย.ทบ.)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กรมยุทธศึกษาทหารบก(ยศ.ทบ.)346,057.06276,414.0020.1 %5.014,735.173,757.5074.5 %5.0
กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก(วศ.ทบ.)141,704.8191,306.0035.6 %5.06,564.696,676.50-1.7 %0.0
กรมสรรพาวุธทหารบก(สพ.ทบ.)1,068,903.10847,660.1320.7 %5.028,864.0826,295.708.9 %4.0
กรมสวัสดิการทหารบก(สก.ทบ.)154,860.2396,138.0037.9 %5.06,202.00ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองทัพภาคที่ 1(ทภ.1)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองทัพภาคที่ 2(ทภ.2)1,536,398.00672,990.6356.2 %5.036,163.1421,099.9041.7 %5.0
กองทัพภาคที่ 4 (ทภ.4)5,428,819.002,557,232.5052.9 %5.0111,839.96ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองพลทหารปืนใหญ่ (พล.ป.)287,351.50130,015.9954.8 %5.013,268.264,542.6565.8 %5.0
กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ (พล.ม.2 รอ.)ไม่ครบ414,150.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ8,556.10ประเมินไม่ได้0.0
บก.ทภ.๓ และ มทบ.39770,421.56469,312.7839.1 %5.016,950.124,508.1073.4 %5.0
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า(รร.จปร.)489,867.78541,421.44-10.5 %0.022,485.5327,241.60-21.2 %0.0
ศูนย์การบินทหารบก(ศบบ.)757,333.56358,025.4752.7 %5.016,351.548,733.2546.6 %5.0
สำนักงานตรวจสอบภายในทหารบก (สตน.ทบ.)ไม่ครบ19,775.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบก (สวพ.ทบ.)92,918.8810,137.0089.1 %5.05,267.12743.0085.9 %5.0
หน่วยข่าวกรองทางทหาร(ขกท.)ไม่ครบ32,848.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก(นปอ.)779,351.31425,518.2245.4 %5.015,840.5511,390.4528.1 %5.0
หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน (นรด.)ไม่ครบ167,746.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ6,527.00ประเมินไม่ได้0.0
หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ (พื้นที่ ล.บ.)ไม่ครบ385,324.81ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
(ส.1,ส.1/101,ส.1/102,พัน ส.ซบร.เขตหลัง) กผสป.ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กลุ่ม รพ.ทภ.21,233,080.30993,111.2519.5 %5.08,156.525,508.5532.5 %5.0
กลุ่ม รพ.ทภ.3(10แห่ง) โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช1,076,697.90607,383.3143.6 %5.04,153.68ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กสษ.1 กส.ทบ.92,475.1432,180.9765.2 %5.02,450.101,083.0055.8 %5.0
กสษ.2 กส.ทบ.80,200.00229,925.50-186.7 %0.07,704.833,085.6560.0 %5.0
กสษ.3 กส.ทบ.31,842.1725,185.0020.9 %5.01,296.86819.0036.8 %5.0
ค่ายจักรพงษ์ (มทบ.12)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ค่ายธนะรัชต์(ศร. เเละ รร.กสร.ศสร.)1,591,787.10798,888.5049.8 %5.061,465.1119,612.1568.1 %5.0
ค่ายนวมินทราชินี (มทบ.14)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ค่ายพรหมโยธี (พล.ร.2 รอ.)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ค่ายสุรสิงหนาทไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
จทบ.ร.บ./พล.พัฒนา 1ไม่ครบ150,170.83ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
นสศ. พื้นที่ ช.ม.ไม่ครบ51,962.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
นสศ. พื้นที่ น.ม.ไม่ครบ16,893.65ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
นสศ. พื้นที่ พ.ล.ไม่ครบ44,118.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
บชร.1ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
บชร.2372,513.91151,686.6759.3 %5.08,022.047,063.3012.0 %5.0
บชร.3ไม่ครบ489,110.84ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ10,132.80ประเมินไม่ได้0.0
ป.3 พัน.13(ค่ายยุทธศิลป์ประสิทธิ์)60,249.9922,584.4962.5 %5.01,624.681,305.0019.7 %5.0
ผอส.กสษ.3 กส.ทบ.43,862.5311,245.2374.4 %5.01,180.401,477.50-25.2 %0.0
แผนกสัตวบาล กสษ.2 กส.ทบ.34,732.584,776.6386.2 %5.0781.00648.0017.0 %5.0
พล.1 รอ. และ นขต. (กทม.)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
พล.ม.3(ค่ายเปรมติณสูลานนท์)167,724.55105,218.0037.3 %5.06,970.726,003.3513.9 %5.0
พล.ร.6(ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช)549,051.88174,524.0268.2 %5.014,259.9210,352.3027.4 %5.0
พล.ร.9 และ จทบ.ก.จ.ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
พัน.สต.กส.ทบ.101,227.9750,165.9550.4 %5.02,799.32655.5076.6 %5.0
พัน.สท.36,282.1823,099.8436.3 %5.06,145.63884.6585.6 %5.0
ม.4 รอ(พื้นที่สระบุรี)824,129.94360,211.0056.3 %5.017,636.9416,469.306.6 %3.0
มณฑลทหารบกที่ 28 (ค่ายศรีสองรัก)349,081.1683,690.0076.0 %5.020,814.644,495.0078.4 %5.0
มณฑลทหารบกที่ 31631,178.25364,113.0042.3 %5.013,324.16ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
มณฑลทหารบกที่ 33 (ค่ายกาวิละ)ไม่ครบ392,192.06ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ241,261.09ประเมินไม่ได้0.0
มณฑลทหารบกที่ 36ไม่ครบ536,851.19ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ15,782.65ประเมินไม่ได้0.0
มณฑลทหารบกที่ 38 ( มทบ.38 )384,682.41132,575.4265.5 %5.09,680.149,428.602.6 %1.0
มทบ.11 และ นขต.ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
มทบ.13(จทบ.ส.บ.,ป.พัน.11รอ.,ป.พัน.31รอ.)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
มทบ.15ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
มทบ.210 (ค่ายพระยอดเมืองขวาง)193,720.9255,835.7271.2 %5.06,112.684,008.8034.4 %5.0
มทบ.22770,299.13309,923.0959.8 %5.018,060.1610,665.0040.9 %5.0
มทบ.23(ค่ายศรีพัชรินทร)529,720.44103,829.3080.4 %5.012,529.035,332.9057.4 %5.0
มทบ.24 (ค่ายประจักษ์ศิลปาคม)299,794.7888,374.9170.5 %5.07,742.103,638.2553.0 %5.0
มทบ.25 ( ค่ายวีรวัฒน์โยธิน )272,609.4485,699.1968.6 %5.06,616.264,032.6039.1 %5.0
มทบ.26 (ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก)385,283.8892,909.2375.9 %5.09,554.058,973.456.1 %3.0
มทบ.27 (ค่ายประเสริฐสงคราม)226,155.5292,135.0059.3 %5.05,640.954,244.0024.8 %5.0
มทบ.29(ค่ายกฤษณ์สีวะรา)293,994.34134,620.1954.2 %5.07,635.872,557.5566.5 %5.0
มทบ.310509,405.7290,208.5482.3 %5.011,745.787,769.0033.9 %5.0
มทบ.32282,592.63126,110.6055.4 %5.06,979.935,581.9520.0 %5.0
มทบ.34ไม่ครบ131,893.50ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
มทบ.35380,022.25221,821.3941.6 %5.09,254.817,889.7514.7 %5.0
มทบ.37238,344.4794,648.0560.3 %5.06,290.344,307.0031.5 %5.0
ร.12 รอ. และ นขต.ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ร.13 พัน.1 (ค่ายเจ้าพระยาสุนทรธรรมธาดา)103,124.1741,760.1159.5 %5.02,364.001,104.7553.3 %5.0
ร.13 พัน.2 และ พัน.3(ค่ายเจ้าพระยาสุรวงศ์วัฒนศักดิ์)226,116.5568,209.1169.8 %5.05,525.303,234.5041.5 %5.0
ร.16(ค่ายบดินทรเดชา)307,572.1392,780.0169.8 %5.07,150.835,985.5016.3 %5.0
ร.31 รอ.ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ร.8 พัน.2(ค่ายมหาศักดิพลเสพ)125,925.7030,745.0075.6 %5.08,407.973,061.7063.6 %5.0
ร.8(ค่ายสีหราชเดโชไชย)258,233.53107,223.0058.5 %5.06,198.994,744.4523.5 %5.0
รพ.ของ ทภ.1ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รพ.รร.จปร.125,357.8648,123.0061.6 %5.0591.23287.5051.4 %5.0
รร.กส.กส.ทบ.48,347.2729,808.9438.3 %5.02,912.261,310.3555.0 %5.0
รร.ขส.ขส.ทบ.ไม่ครบ135,520.50ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ3,830.00ประเมินไม่ได้0.0
รร.พธ.พธ.ทบ.48,916.1337,179.0024.0 %5.02,777.472,635.005.1 %2.5
รร.ส.สส.ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า(รพ.รร.6)1,288,894.502,552,200.00-98.0 %0.08,231.721,199.2585.4 %5.0
โรงพยาบาลอานันทมหิดล(รพ.อ.ป.ร.)380,202.56239,093.3637.1 %5.03,501.983,516.60-0.4 %0.0
โรงเรียนทหารช่าง กรมการทหารช่าง (รร.ช.กช.)162,882.6749,762.6569.4 %5.07,848.013,993.8049.1 %5.0
โรงเรียนเสนาธิการทหารบกไม่ครบ104,000.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ558.55ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า(วพม.) และ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก(วพบ.)200,009.36190,733.004.6 %2.05,906.502,380.5059.7 %5.0
ศสท.กส.ทบ.149,567.9160,771.3159.4 %5.08,691.753,300.8562.0 %5.0
ศูนย์การทหารปืนใหญ่ (ศป.) 822,395.56310,780.3862.2 %5.036,808.3711,626.3568.4 %5.0
ศูนย์การทหารม้า(ศม.)580,237.06295,273.4449.1 %5.026,856.5515,671.5541.6 %5.0
ศูนย์ฝึกทางยุทธวิธีกองทัพบก(ศฝยว.ทบ.)71,271.7430,030.0057.9 %5.07,514.151,479.6580.3 %5.0
รวม 31,781,732 17,168,532 0.00 % 657,793 398,768 0.00 %