กองทัพบก
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กองทัพบก0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
กรมข่าวทหารบก (โรงเรียน ขว.ทบ.)0.000.000.0 %0.00.00910.200.0 %0.0
กรมการสารวัตรทหารบก(สห.ทบ.)0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
กรมสวัสดิการทหารบก(สก.ทบ.)207,246.800.000.0 %0.06,202.000.000.0 %0.0
หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน (นรด.)0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบก (สวพ.ทบ.)0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานตรวจสอบภายในทหารบก (สตน.ทบ.)0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
กรมการทหารช่าง(กช.)0.000.000.0 %0.00.00268,595.090.0 %0.0
กรมแพทย์ทหารบก(พบ.)0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
กรมสรรพาวุธทหารบก(สพ.ทบ.)1,140,199.300.000.0 %0.030,055.340.000.0 %0.0
กรมการขนส่งทหารบก(ขส.ทบ.) และ ศูนย์การเคลื่อนย้ายกองทัพบก(ศคย.ทบ.)0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
กรมพลาธิการทหารบก (พธ.ทบ.)0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
กรมยุทธโยธาทหารบก (ยย.ทบ.)0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
กรมการสัตว์ทหารบก(กส.ทบ.)115,444.870.000.0 %0.05,586.040.000.0 %0.0
กรมการทหารสื่่อสาร ( สส. )0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก(วศ.ทบ.)0.000.000.0 %0.00.006,676.500.0 %0.0
กองทัพภาคที่ 1(ทภ.1)0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
กองทัพภาคที่ 2(ทภ.2)0.00672,990.630.0 %0.00.0020,184.300.0 %0.0
บก.ทภ.๓ และ มทบ.390.000.000.0 %0.00.004,508.100.0 %0.0
กองทัพภาคที่ 4 (ทภ.4)0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ (พล.ม.2 รอ.)0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ (พื้นที่ ล.บ.)0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก(นปอ.)0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
กองพลทหารปืนใหญ่ (พล.ป.)0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
หน่วยข่าวกรองทางทหาร(ขกท.)0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
กรมยุทธศึกษาทหารบก(ยศ.ทบ.)364,270.59276,414.0024.1 %5.014,735.173,757.5074.5 %5.0
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า(รร.จปร.)510,049.63541,421.44-6.2 %0.022,485.530.000.0 %0.0
ศูนย์การบินทหารบก(ศบบ.)0.000.000.0 %0.00.008,733.250.0 %0.0
กรมดุริยางค์ทหารบก(ดย.ทบ.)102,994.620.000.0 %0.06,242.642,429.2061.1 %5.0
มทบ.11 และ นขต.0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
พล.1 รอ. และ นขต. (กทม.)0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ค่ายจักรพงษ์ (มทบ.12)0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ค่ายพรหมโยธี (พล.ร.2 รอ.)0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
มทบ.13(จทบ.ส.บ.,ป.พัน.11รอ.,ป.พัน.31รอ.)0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ร.31 รอ.0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ค่ายนวมินทราชินี (มทบ.14)0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
บชร.10.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
มทบ.150.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
พล.ร.9 และ จทบ.ก.จ.0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
จทบ.ร.บ./พล.พัฒนา 10.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ค่ายสุรสิงหนาท0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ร.12 รอ. และ นขต.0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
รพ.ของ ทภ.10.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า(รพ.รร.6)1,286,140.302,552,200.00-98.4 %0.08,231.720.000.0 %0.0
วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า(วพม.) และ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก(วพบ.)0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
รร.ขส.ขส.ทบ.0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
กสษ.1 กส.ทบ.96,433.2232,180.9766.6 %5.02,450.100.000.0 %0.0
กสษ.2 กส.ทบ.82,829.51229,925.50-177.6 %0.07,704.833,085.6560.0 %5.0
แผนกสัตวบาล กสษ.2 กส.ทบ.0.004,776.630.0 %0.00.00648.000.0 %0.0
กสษ.3 กส.ทบ.0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ผอส.กสษ.3 กส.ทบ.45,085.790.000.0 %0.01,180.401,477.50-25.2 %0.0
พัน.สต.กส.ทบ.104,718.5950,165.9552.1 %5.02,799.32655.5076.6 %5.0
พัน.สท.0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ศสท.กส.ทบ.154,471.7760,771.3160.7 %5.08,691.753,300.8562.0 %5.0
รร.กส.กส.ทบ.0.000.000.0 %0.00.001,310.350.0 %0.0
บชร.30.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
มทบ.350.000.000.0 %0.00.007,889.750.0 %0.0
มณฑลทหารบกที่ 38 ( มทบ.38 )0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
นสศ. พื้นที่ น.ม.0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
นสศ. พื้นที่ พ.ล.0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
นสศ. พื้นที่ ช.ม.0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
รพ.รร.จปร.0.0048,123.000.0 %0.00.00287.500.0 %0.0
โรงพยาบาลอานันทมหิดล(รพ.อ.ป.ร.)0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
โรงเรียนเสนาธิการทหารบก0.00104,000.000.0 %0.00.00558.550.0 %0.0
ค่ายธนะรัชต์(ศร. เเละ รร.กสร.ศสร.)1,653,724.40798,888.5051.7 %5.061,465.1119,612.1568.1 %5.0
ศูนย์การทหารม้า(ศม.)0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ศูนย์การทหารปืนใหญ่ (ศป.) 850,538.38310,780.3863.5 %5.036,808.3711,626.3568.4 %5.0
ศูนย์ฝึกทางยุทธวิธีกองทัพบก(ศฝยว.ทบ.)73,710.7030,030.0059.3 %5.07,514.151,479.6580.3 %5.0
รร.ส.สส.0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
โรงเรียนทหารช่าง กรมการทหารช่าง (รร.ช.กช.)0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
บชร.20.00151,686.670.0 %0.00.000.000.0 %0.0
มทบ.220.00309,923.090.0 %0.00.0010,665.000.0 %0.0
มทบ.23(ค่ายศรีพัชรินทร)533,321.000.000.0 %0.012,529.035,332.9057.4 %5.0
ร.8(ค่ายสีหราชเดโชไชย)0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
พล.ม.3(ค่ายเปรมติณสูลานนท์)0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ร.8 พัน.2(ค่ายมหาศักดิพลเสพ)131,330.230.000.0 %0.08,407.973,061.7063.6 %5.0
มทบ.24 (ค่ายประจักษ์ศิลปาคม)312,943.6688,374.9171.8 %5.07,742.103,638.2553.0 %5.0
ร.13 พัน.2 และ พัน.3(ค่ายเจ้าพระยาสุรวงศ์วัฒนศักดิ์)221,043.8468,209.1169.1 %5.05,525.303,234.5041.5 %5.0
ป.3 พัน.13(ค่ายยุทธศิลป์ประสิทธิ์)62,892.5322,584.4964.1 %5.01,624.681,305.0019.7 %5.0
มทบ.29(ค่ายกฤษณ์สีวะรา)312,618.44134,620.1956.9 %5.07,635.872,557.5566.5 %5.0
มทบ.25 ( ค่ายวีรวัฒน์โยธิน )0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
มทบ.210 (ค่ายพระยอดเมืองขวาง)0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
มทบ.27 (ค่ายประเสริฐสงคราม)0.0092,135.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
พล.ร.6(ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช)0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ร.16(ค่ายบดินทรเดชา)0.0092,780.010.0 %0.00.005,985.500.0 %0.0
มทบ.26 (ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก)0.0092,909.230.0 %0.00.008,973.450.0 %0.0
มณฑลทหารบกที่ 28 (ค่ายศรีสองรัก)0.0083,690.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ร.13 พัน.1 (ค่ายเจ้าพระยาสุนทรธรรมธาดา)107,647.1641,760.1161.2 %5.02,364.001,104.7553.3 %5.0
กลุ่ม รพ.ทภ.20.000.000.0 %0.00.005,508.550.0 %0.0
มณฑลทหารบกที่ 310.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
มทบ.320.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
มณฑลทหารบกที่ 33 (ค่ายกาวิละ)0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
มทบ.3100.000.000.0 %0.00.007,769.000.0 %0.0
มณฑลทหารบกที่ 360.00536,851.190.0 %0.00.000.000.0 %0.0
มทบ.340.00131,893.500.0 %0.00.000.000.0 %0.0
มทบ.37249,858.690.000.0 %0.06,290.340.000.0 %0.0
กลุ่ม รพ.ทภ.3(10แห่ง) โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
รร.พธ.พธ.ทบ.0.000.000.0 %0.00.002,635.000.0 %0.0
ม.4 รอ(พื้นที่สระบุรี)0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
(ส.1,ส.1/101,ส.1/102,พัน ส.ซบร.เขตหลัง) กผสป.0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
รวม 6,194,033 5,238,327 0.00 % 192,971 67,659 0.00 %