กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์579,972.88879,730.00-51.7 %0.08,012.351,954.3975.6 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11/1 ภูเก็ต0.0010,328.200.0 %0.00.000.000.0 %0.0
รวม 579,973 879,730 0.00 % 8,012 1,954 0.00 %