กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์1,225,365.80879,730.0028.2 %5.08,012.352,313.7971.1 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย9,746.7610,229.51-5.0 %0.012,629.65250.8298.0 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11/1 ภูเก็ต22,050.2410,328.2053.2 %5.01,021.86543.1846.8 %5.0
รวม 1,257,163 900,288 28.39 % 21,664 3,108 85.65 %