กรมสุขภาพจิต
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมสุขภาพจิต 89,034.6957,917.0035.0 %5.05,686.102,282.6159.9 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์134,759.6962,515.2953.6 %5.03,884.29357.5690.8 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์58,112.3143,197.0025.7 %5.01,667.301,047.8637.2 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์139,737.4887,256.9937.6 %5.06,614.731,704.5374.2 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์125,280.6446,996.9962.5 %5.02,856.191,554.7345.6 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์62,793.7133,222.0047.1 %5.03,530.61876.8375.2 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์144,491.4777,857.0046.1 %5.01,630.87896.8945.0 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์56,016.3852,488.006.3 %3.02,575.451,352.3647.5 %5.0
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์184,285.7381,825.0055.6 %5.05,266.66896.6083.0 %5.0
โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์99,293.6042,594.0057.1 %5.01,690.58766.3054.7 %5.0
โรงพยาบาลศรีธัญญา538,768.31320,274.0040.6 %5.06,043.591,416.0876.6 %5.0
โรงพยาบาลสวนปรุง219,018.7596,156.4056.1 %5.07,242.671,084.6485.0 %5.0
โรงพยาบาลสวนสราญรมย์266,145.50109,674.0058.8 %5.05,694.521,094.7180.8 %5.0
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์158,243.0358,876.0062.8 %5.02,074.261,003.1851.6 %5.0
สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา319,455.84232,325.0027.3 %5.04,725.191,261.9773.3 %5.0
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์101,468.5090,650.0010.7 %5.04,843.61386.1392.0 %5.0
สถาบันราชานุกูล161,784.0856,007.0065.4 %5.02,359.66513.3778.2 %5.0
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ19,509.566,288.0067.8 %5.01,990.81178.4391.0 %5.0
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,046.42138.4486.8 %5.0
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์16,504.3510,534.0036.2 %5.03,107.28379.0287.8 %5.0
รวม 2,894,704 1,566,654 45.88 % 74,531 19,192 74.25 %