กรมโรงงานอุตสาหกรรม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมโรงงานอุตสาหกรรม 121,789.96108,995.0010.5 %5.06,842.962,295.8766.4 %5.0
รวม 121,790 108,995 10.51 % 6,843 2,296 66.45 %