สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 100,155.68112,330.00-12.2 %0.05,786.15746.4087.1 %5.0
รวม 100,156 112,330 -12.16 % 5,786 746 87.10 %