สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ(สง.ก.ตร.) ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.00.000.000.0 %0.0
ตำรวจภูธรภาค 10.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
กองบัญชาการตำรวจนครบาล(บช.น.) 0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง(บช.ก.) 0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด(บช.ปส.) 0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
กองบัญชาการตำรวจสันติบาล(บช.ส.)0.000.000.0 %0.00.005,783.150.0 %0.0
สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.) 0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน(บช.ตชด.) 0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานกฎหมายและคดี(กมค.) 0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานจเรตำรวจ(จต.) 35,941.110.000.0 %0.09,012.670.000.0 %0.0
สำนักงานนายตำรวจราชสำนักประจำ(สง.นรป.) ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ(สพฐ.ตร.) 0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(สทส.) ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.00.000.000.0 %0.0
กองบัญชาการศึกษา (บช.ศ.) 0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
โรงพยาบาลตำรวจ(รพ.ตร.) 0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ(รร.นรต.) 0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สง.คณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ(สง.ก.ต.ช.)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.00.00352.210.0 %0.0
สำนักงานตรวจสอบภายใน (สตส.) 18,647.350.000.0 %0.014,695.570.000.0 %0.0
กองสารนิเทศ(สท.) 0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
กองบินตำรวจ(บ.ตร.) 0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานเลขานุการตำรวจแห่งชาติ (สลก.ตร.)0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
กองการต่างประเทศ(ตท.) ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ(สยศ.ตร.)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.00.001,146.910.0 %0.0
สำนักงานงบประมาณและการเงิน(สงป.)0.002,428.000.0 %0.00.001,296.060.0 %0.0
สำนักงานส่งกำลังบำรุง(สกบ.) 0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
กองวินัย(วน.) 0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานกำลังพล(สกพ.)0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
กองสวัสดิการ สกพ.0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
กองยุทธศาสตร์(ยศ.) สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.00.00705.560.0 %0.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 867,567.827,354.0089.1 %5.052,761.761,062.6798.0 %5.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 70.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 1118,584.0423,544.0080.1 %5.050,590.080.000.0 %0.0
กองทะเบียนพล สกพ.0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
กองงบประมาณ(งป.สงป.) 20,371.800.000.0 %0.03,026.503,106.14-2.6 %0.0
กองแผนงานกิจการพิเศษ(ผก.) สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.00.000.000.0 %0.0
กองแผนงานอาชญากรรม(ผอ.)สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,638.671,252.5823.6 %5.0
กองพลาธิการ (พธ.) สกบ.ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.00.000.000.0 %0.0
กองวิจัย(วจ.) สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,711.90704.9058.8 %5.0
โรงพยาบาลดารารัศมี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 60.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 1ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.00.000.000.0 %0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 30.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 40.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 5 ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.02,901.210.000.0 %0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 90.000.000.0 %0.00.0013,083.200.0 %0.0
กองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
กองบังคับการสืบสวนสอบสวน กองบัญชาการตำรวจนครบาลไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.00.000.000.0 %0.0
บก.ปส.2 บช.ปส.0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
กองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด 3 (บก.ปส.3 บช.ปส.)0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
บก.ปส.4 บช.ปส.0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
บก.ปส.1 บช.ปส.0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
บก.ข่าวกรองยาเสพติด บช.ปส.0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
บก.ตชด.ภาค 10.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
บก.ตชด.ภาค 237,562.8333,855.819.9 %4.53,822.223,319.3013.2 %5.0
บก.ตชด.ภาค 328,022.6128,029.00-0.0 %0.098,663.137,354.4592.5 %5.0
บก.ตชด.ภาค 40.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ บช.ตชด.0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 60.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 1018,613.2124,218.00-30.1 %0.069,135.581,251.0098.2 %5.0
กองบังคับการตำรวจจราจร0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
กองบังคับการสืบสวนสอบสวน(บก.สส.สตม.)สตม.0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
กองบัญชี(กช.สงป.)0.007,924.000.0 %0.00.00715.870.0 %0.0
กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
กองอัตรากำลัง สกพ.ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.00.000.000.0 %0.0
กองสรรพาวุูธ (สพ.) สกบ.ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.04,221.953,587.8715.0 %5.0
กองโยธาธิการ (ยธ.) สกบ.ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.00.000.000.0 %0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 20.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 80.000.000.0 %0.00.00121.430.0 %0.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 6 0.000.000.0 %0.00.00310.650.0 %0.0
กองกฎหมาย0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
กองคดีอาญาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.00.000.000.0 %0.0
กองคดีปกครองและคดีแพ่ง 0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สถาบันส่งเสริมงานสอบสวน0.0031,040.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
กองบังคับการตำรวจสันติบาล 194,869.730.000.0 %0.028,403.5613,693.4151.8 %5.0
กองบังคับการตำรวจสันติบาล 20.000.000.0 %0.00.006,542.590.0 %0.0
กองบังคับการตำรวจสันติบาล 30.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
กองบังคับการตำรวจสันติบาล 4 ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.00.000.000.0 %0.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 214,444.9417,093.08-18.3 %0.025,086.202,541.7589.9 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 70.007,695.300.0 %0.00.00487.270.0 %0.0
กองบังคับการตำรวจรถไฟ0.002,283.940.0 %0.00.009,678.210.0 %0.0
กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
กองบังคับการปราบปราม0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
กองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ 52,562.070.000.0 %0.012,679.410.000.0 %0.0
กองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
บก.กฝ.บช.ตชด.27,600.600.000.0 %0.04,796.951,390.5071.0 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 484,990.4410,686.0087.4 %5.046,160.29736.9398.4 %5.0
กองการเงิน (กง.สงป.) 0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 30.0013,824.000.0 %0.00.001,220.000.0 %0.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 519,442.007,209.5762.9 %5.06,537.951,106.2583.1 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 90.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
กองพิสูจน์หลักฐานกลาง24,729.1648,803.00-97.4 %0.060,158.302,143.3596.4 %5.0
กองตำรวจสื่อสาร0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
กองทะเบียนประวัติอาชญากร41,744.0163,000.00-50.9 %0.08,127.511,139.4386.0 %5.0
กองบังคับการสนับสนุนทางเทคโนโลยี33,569.260.000.0 %0.01,789.490.000.0 %0.0
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศกลาง0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 10.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 20.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 30.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 40.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 50.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
กองบังคับการตำรวจทางหลวง27,106.120.000.0 %0.05,818.425,747.501.2 %0.5
กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
กองบังคับการตำรวจน้ำ108,979.8095,097.3412.7 %5.048,095.87181,702.55-277.8 %0.0
โรงพยาบาลนวุฒิสมเด็จย่า0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ส่วนตรวจสอบสำนวนคดีอุทธรณ์และฎีกา0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
รวม 564,681 358,890 0.00 % 468,167 231,841 0.00 %