สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 237,602.06338,719.00-42.6 %0.059,306.4322,438.5062.2 %5.0
กองการต่างประเทศ(ตท.) ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.02,992.521,505.5349.7 %5.0
กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน(บช.ตชด.) 113,509.11115,398.00-1.7 %0.029,256.2614,395.5050.8 %5.0
กองบัญชาการตำรวจนครบาล(บช.น.) 0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด(บช.ปส.) 54,828.510.000.0 %0.06,459.448,936.51-38.3 %0.0
กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง(บช.ก.) 0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
กองบัญชาการตำรวจสันติบาล(บช.ส.)33,794.8823,209.0031.3 %5.06,983.415,783.1517.2 %5.0
กองบัญชาการศึกษา (บช.ศ.) 0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
กองบินตำรวจ(บ.ตร.) 0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
กองวินัย(วน.) 15,167.916,579.0056.6 %5.02,178.77226.6589.6 %5.0
กองสารนิเทศ(สท.) 0.0036,245.000.0 %0.00.00583.940.0 %0.0
ตำรวจภูธรภาค 10.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
โรงพยาบาลตำรวจ(รพ.ตร.) 3,207,807.80195,000.0093.9 %5.02,522.931,308.0048.2 %5.0
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ(รร.นรต.) 0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สง.คณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ(สง.ก.ต.ช.)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,392.87352.2174.7 %5.0
สำนักงานกฎหมายและคดี(กมค.) 0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานกำลังพล(สกพ.)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.04,822.36997.7879.3 %5.0
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ(สง.ก.ตร.) ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.05,913.222,060.4865.2 %5.0
สำนักงานงบประมาณและการเงิน(สงป.)8,735.412,428.0072.2 %5.01,535.491,296.0615.6 %5.0
สำนักงานจเรตำรวจ(จต.) 35,941.1132,000.0011.0 %5.09,012.673,200.6064.5 %5.0
สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.) 0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานตรวจสอบภายใน (สตส.) 18,647.3513,000.0030.3 %5.014,695.572,292.8584.4 %5.0
สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(สทส.) ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.02,836.091,360.5052.0 %5.0
สำนักงานนายตำรวจราชสำนักประจำ(สง.นรป.) ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ(สพฐ.ตร.) 14,083.949,670.0031.3 %5.03,365.331,979.7041.2 %5.0
สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ(สยศ.ตร.)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,104.251,146.91-3.9 %0.0
สำนักงานเลขานุการตำรวจแห่งชาติ (สลก.ตร.)16,180.610.000.0 %0.04,397.09822.0681.3 %5.0
สำนักงานส่งกำลังบำรุง(สกบ.) 90,874.8092,000.00-1.2 %0.014,487.100.000.0 %0.0
กองกฎหมายไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.02,458.00634.6074.2 %5.0
กองการเงิน (กง.สงป.) 0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
กองคดีปกครองและคดีแพ่ง ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,092.44229.5079.0 %5.0
กองคดีอาญาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,638.67540.2467.0 %5.0
กองงบประมาณ(งป.สงป.) 20,371.8013,200.0035.2 %5.03,026.503,106.14-2.6 %0.0
กองตำรวจสื่อสาร54,103.18105,130.00-94.3 %0.022,396.032,806.9887.5 %5.0
กองทะเบียนประวัติอาชญากร41,744.0163,000.00-50.9 %0.08,127.511,139.4386.0 %5.0
กองทะเบียนพล สกพ.36,197.1624,386.0032.6 %5.022,096.931,673.2792.4 %5.0
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 122,756.2825,586.80-12.4 %0.04,139.581,999.1051.7 %5.0
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 20.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 30.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 40.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 50.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 60.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
กองบังคับการตำรวจจราจร0.00131,000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
กองบังคับการตำรวจทางหลวง27,106.1215,453.0043.0 %5.05,818.425,747.501.2 %0.5
กองบังคับการตำรวจนครบาล 20.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 30.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 40.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 1ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.00.000.000.0 %0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 5 ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.02,901.216,825.66-135.3 %0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 60.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 70.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 80.000.000.0 %0.00.00121.430.0 %0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 90.000.000.0 %0.00.0013,083.200.0 %0.0
กองบังคับการตำรวจน้ำ108,979.8095,097.3412.7 %5.048,095.87181,702.55-277.8 %0.0
กองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด 3 (บก.ปส.3 บช.ปส.)0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
กองบังคับการตำรวจรถไฟ35,893.202,283.9493.6 %5.09,455.609,678.21-2.4 %0.0
กองบังคับการตำรวจสันติบาล 194,869.7357,630.6039.3 %5.028,403.5613,693.4151.8 %5.0
กองบังคับการตำรวจสันติบาล 20.000.000.0 %0.00.006,542.590.0 %0.0
กองบังคับการตำรวจสันติบาล 30.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
กองบังคับการตำรวจสันติบาล 4 ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.00.000.000.0 %0.0
กองบังคับการปราบปราม0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม34,790.4719,692.0043.4 %5.03,720.385,354.04-43.9 %0.0
กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
กองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ 52,562.0729,429.6244.0 %5.012,679.417,535.6440.6 %5.0
กองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
กองบังคับการสนับสนุนทางเทคโนโลยี33,569.2613,672.0059.3 %5.01,789.49625.9765.0 %5.0
กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ บช.ตชด.0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
กองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
กองบังคับการสืบสวนสอบสวน กองบัญชาการตำรวจนครบาลไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.09,182.6010,345.00-12.7 %0.0
กองบังคับการสืบสวนสอบสวน(บก.สส.สตม.)สตม.0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
กองบัญชี(กช.สงป.)12,621.567,924.0037.2 %5.01,763.52715.8759.4 %5.0
กองแผนงานกิจการพิเศษ(ผก.) สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,775.221,241.9230.0 %5.0
กองแผนงานอาชญากรรม(ผอ.)สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,638.671,252.5823.6 %5.0
กองพลาธิการ (พธ.) สกบ.ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.03,692.512,735.8525.9 %5.0
กองพิสูจน์หลักฐานกลาง24,729.1648,803.00-97.4 %0.060,158.302,143.3596.4 %5.0
กองยุทธศาสตร์(ยศ.) สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,517.72705.5653.5 %5.0
กองโยธาธิการ (ยธ.) สกบ.ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.03,258.052,943.149.7 %4.5
กองวิจัย(วจ.) สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,711.90704.9058.8 %5.0
กองสรรพาวุูธ (สพ.) สกบ.ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.04,221.953,587.8715.0 %5.0
กองสวัสดิการ สกพ.23,233.4015,765.0032.1 %5.06,700.694,076.8639.2 %5.0
กองอัตรากำลัง สกพ.ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.02,910.58268.7690.8 %5.0
บก.กฝ.บช.ตชด.27,600.6020,000.0027.5 %5.04,796.951,390.5071.0 %5.0
บก.ข่าวกรองยาเสพติด บช.ปส.0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
บก.ตชด.ภาค 10.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
บก.ตชด.ภาค 237,562.8333,855.819.9 %4.53,822.223,319.3013.2 %5.0
บก.ตชด.ภาค 328,040.7428,029.000.0 %0.598,663.137,354.4592.5 %5.0
บก.ตชด.ภาค 428,940.049,823.8366.1 %5.05,061.064,358.4013.9 %5.0
บก.ปส.1 บช.ปส.0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
บก.ปส.2 บช.ปส.0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
บก.ปส.4 บช.ปส.0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
โรงพยาบาลดารารัศมี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
โรงพยาบาลนวุฒิสมเด็จย่า14,082.600.000.0 %0.0295.370.000.0 %0.0
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศกลาง0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 1118,584.0423,544.0080.1 %5.050,590.08881.7598.3 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 1018,613.2124,218.00-30.1 %0.069,135.581,251.0098.2 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 214,444.9417,093.08-18.3 %0.025,086.202,541.7589.9 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 334,302.0713,824.0059.7 %5.018,044.061,220.0093.2 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 484,990.4410,686.0087.4 %5.046,160.29736.9398.4 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 519,442.007,209.5762.9 %5.06,537.951,106.2583.1 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 6 47,319.8413,500.0071.5 %5.020,508.87310.6598.5 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 75,771.007,695.30-33.3 %0.03,005.98487.2783.8 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 867,567.827,354.0089.1 %5.052,761.761,062.6798.0 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 90.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สถาบันส่งเสริมงานสอบสวน45,548.8931,040.0031.9 %5.02,930.221,026.0065.0 %5.0
ส่วนตรวจสอบสำนวนคดีอุทธรณ์และฎีกา0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
รวม 4,978,420 1,612,929 0.00 % 842,250 371,164 0.00 %