สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 225,721.97338,719.00-50.1 %0.059,306.4322,438.5062.2 %5.0
กองการต่างประเทศ(ตท.) ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.02,949.601,505.5349.0 %5.0
กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน(บช.ตชด.) 110,695.34115,398.00-4.2 %0.029,256.2614,395.5050.8 %5.0
กองบัญชาการตำรวจนครบาล(บช.น.) 37,754.21156.7899.6 %5.015,272.988,738.1542.8 %5.0
กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด(บช.ปส.) 52,087.0989,735.00-72.3 %0.06,459.448,936.51-38.3 %0.0
กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง(บช.ก.) 25,910.6224,536.005.3 %2.57,680.495,656.1926.4 %5.0
กองบัญชาการตำรวจสันติบาล(บช.ส.)32,105.1423,209.0027.7 %5.06,983.415,783.1517.2 %5.0
กองบัญชาการศึกษา (บช.ศ.) 160,525.06139,173.0013.3 %5.036,668.655,227.7285.7 %5.0
กองบินตำรวจ(บ.ตร.) 852,125.3156,873.0093.3 %5.021,221.486,651.9568.7 %5.0
กองวินัย(วน.) 14,409.526,579.0054.3 %5.02,178.77226.6589.6 %5.0
กองสารนิเทศ(สท.) 19,763.1836,245.00-83.4 %0.02,785.73583.9479.0 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 150,859.2039,132.0023.1 %5.010,004.7110,688.71-6.8 %0.0
โรงพยาบาลตำรวจ(รพ.ตร.) 3,042,215.801,529,698.0049.7 %5.02,520.531,308.0048.1 %5.0
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ(รร.นรต.) 602,319.19407,904.0032.3 %5.01,899.339,420.65-396.0 %0.0
สง.คณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ(สง.ก.ต.ช.)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,392.87352.2174.7 %5.0
สำนักงานกฎหมายและคดี(กมค.) ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0955.89760.5520.4 %5.0
สำนักงานกำลังพล(สกพ.)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.04,822.36997.7879.3 %5.0
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ(สง.ก.ตร.) ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.05,912.142,060.4865.1 %5.0
สำนักงานงบประมาณและการเงิน(สงป.)8,298.642,428.0070.7 %5.01,535.491,296.0615.6 %5.0
สำนักงานจเรตำรวจ(จต.) 34,144.0632,000.006.3 %3.09,012.673,200.6064.5 %5.0
สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.) 57,535.89126,192.00-119.3 %0.08,111.964,478.9544.8 %5.0
สำนักงานตรวจสอบภายใน (สตส.) 17,714.9813,000.0026.6 %5.014,695.572,292.8584.4 %5.0
สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(สทส.) ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.02,836.091,297.4454.3 %5.0
สำนักงานนายตำรวจราชสำนักประจำ(สง.นรป.) ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ(สพฐ.ตร.) 13,379.749,670.0027.7 %5.03,365.331,979.7041.2 %5.0
สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ(สยศ.ตร.)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,104.251,146.91-3.9 %0.0
สำนักงานเลขานุการตำรวจแห่งชาติ (สลก.ตร.)19,858.1121,777.00-9.7 %0.04,397.09822.0681.3 %5.0
สำนักงานส่งกำลังบำรุง(สกบ.) 89,690.9492,000.00-2.6 %0.014,487.104,480.8569.1 %5.0
กองกฎหมายไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.02,458.00659.6973.2 %5.0
กองการเงิน (กง.สงป.) 36,343.5822,681.0037.6 %5.04,424.40870.8080.3 %5.0
กองคดีปกครองและคดีแพ่ง ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,092.44351.9567.8 %5.0
กองคดีอาญาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,638.67540.2467.0 %5.0
กองงบประมาณ(งป.สงป.) 19,353.2113,200.0031.8 %5.03,026.503,106.14-2.6 %0.0
กองตำรวจสื่อสาร51,699.25105,130.00-103.3 %0.022,396.032,806.9887.5 %5.0
กองทะเบียนประวัติอาชญากร39,656.8163,000.00-58.9 %0.08,127.511,139.4386.0 %5.0
กองทะเบียนพล สกพ.34,387.3024,386.0029.1 %5.022,096.931,673.2792.4 %5.0
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 121,618.4725,586.80-18.4 %0.04,139.581,999.1051.7 %5.0
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 292,365.4616,000.0082.7 %5.041,251.223,949.0590.4 %5.0
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 314,572.284,220.6071.0 %5.01,572.57878.8544.1 %5.0
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 415,550.068,912.0042.7 %5.01,321.422,766.54-109.4 %0.0
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 511,090.196,282.6943.3 %5.01,675.721,819.50-8.6 %0.0
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 615,059.279,611.9736.2 %5.06,115.441,770.1271.1 %5.0
กองบังคับการตำรวจจราจร81,962.93131,000.00-59.8 %0.038,331.5668,642.15-79.1 %0.0
กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว19,608.7817,000.0013.3 %5.05,746.7815,419.50-168.3 %0.0
กองบังคับการตำรวจทางหลวง25,750.8115,453.0040.0 %5.05,818.425,747.501.2 %0.5
กองบังคับการตำรวจนครบาล 216,738.1414,581.0012.9 %5.02,231.234,982.25-123.3 %0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 317,879.9011,549.0035.4 %5.02,627.936,406.25-143.8 %0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 415,589.145,237.0066.4 %5.02,659.226,866.30-158.2 %0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 1ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.03,096.863,330.00-7.5 %0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 5 ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.02,901.216,825.66-135.3 %0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 619,004.2221,753.00-14.5 %0.03,476.882,482.3028.6 %5.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 716,194.2317,726.00-9.5 %0.04,524.655,620.00-24.2 %0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 815,965.2611,446.0028.3 %5.02,842.67121.4395.7 %5.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 975,505.6446,507.0038.4 %5.02,971.6913,083.20-340.3 %0.0
กองบังคับการตำรวจน้ำ103,530.8195,097.348.1 %4.048,095.87181,702.55-277.8 %0.0
กองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด 3 (บก.ปส.3 บช.ปส.)117,326.6621,649.4081.5 %5.010,596.755,209.4050.8 %5.0
กองบังคับการตำรวจรถไฟ91,842.652,283.9497.5 %5.010,411.109,678.217.0 %3.5
กองบังคับการตำรวจสันติบาล 190,126.2557,630.6036.1 %5.028,403.5613,693.4151.8 %5.0
กองบังคับการตำรวจสันติบาล 225,053.458,031.0067.9 %5.06,570.275,456.6516.9 %5.0
กองบังคับการตำรวจสันติบาล 355,436.5642,635.0023.1 %5.019,297.2510,376.0946.2 %5.0
กองบังคับการตำรวจสันติบาล 4 ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.02,108.981,606.3523.8 %5.0
กองบังคับการปราบปราม28,074.238,000.0071.5 %5.08,772.9315,326.40-74.7 %0.0
กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค70,754.6728,816.0059.3 %5.06,803.562,140.4168.5 %5.0
กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม33,050.9419,692.0040.4 %5.03,720.385,354.04-43.9 %0.0
กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี22,786.2117,563.8222.9 %5.015,433.025,750.5762.7 %5.0
กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ37,025.7520,337.0045.1 %5.021,414.101,452.2893.2 %5.0
กองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ 60,775.9829,429.6251.6 %5.012,679.417,535.6440.6 %5.0
กองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ24,055.4113,805.5442.6 %5.05,128.501,694.2467.0 %5.0
กองบังคับการสนับสนุนทางเทคโนโลยี31,890.8013,672.0057.1 %5.01,789.49625.9765.0 %5.0
กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ บช.ตชด.30,065.5281,062.83-169.6 %0.02,519.0724,465.61-871.2 %0.0
กองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
กองบังคับการสืบสวนสอบสวน กองบัญชาการตำรวจนครบาลไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.09,182.6010,345.00-12.7 %0.0
กองบังคับการสืบสวนสอบสวน(บก.สส.สตม.)สตม.30,038.8539,377.00-31.1 %0.09,155.295,141.2443.8 %5.0
กองบัญชี(กช.สงป.)11,990.487,924.0033.9 %5.01,763.52715.8759.4 %5.0
กองแผนงานกิจการพิเศษ(ผก.) สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,775.221,241.9230.0 %5.0
กองแผนงานอาชญากรรม(ผอ.)สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,638.671,252.5823.6 %5.0
กองพลาธิการ (พธ.) สกบ.ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.03,692.512,735.8525.9 %5.0
กองพิสูจน์หลักฐานกลาง23,492.7148,803.00-107.7 %0.060,158.302,143.3596.4 %5.0
กองยุทธศาสตร์(ยศ.) สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,517.72705.5653.5 %5.0
กองโยธาธิการ (ยธ.) สกบ.ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.03,258.052,943.149.7 %4.5
กองวิจัย(วจ.) สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,711.90704.9058.8 %5.0
กองสรรพาวุูธ (สพ.) สกบ.ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.04,221.953,587.8715.0 %5.0
กองสวัสดิการ สกพ.22,071.7315,765.0028.6 %5.06,700.694,076.8639.2 %5.0
กองอัตรากำลัง สกพ.ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.02,910.58268.7690.8 %5.0
บก.กฝ.บช.ตชด.26,220.5720,000.0023.7 %5.04,796.951,390.5071.0 %5.0
บก.ข่าวกรองยาเสพติด บช.ปส.23,883.495,208.9078.2 %5.06,213.508,042.19-29.4 %0.0
บก.ตชด.ภาค 156,141.2180,596.56-43.6 %0.02,367.164,843.60-104.6 %0.0
บก.ตชด.ภาค 236,017.0433,855.816.0 %3.03,822.223,319.3013.2 %5.0
บก.ตชด.ภาค 327,106.0528,029.00-3.4 %0.098,663.137,354.4592.5 %5.0
บก.ตชด.ภาค 428,724.879,823.8365.8 %5.05,061.064,358.4013.9 %5.0
บก.ปส.1 บช.ปส.51,982.7822,569.0056.6 %5.06,322.8916,529.09-161.4 %0.0
บก.ปส.2 บช.ปส.30,434.3611,993.0060.6 %5.06,213.503,901.0037.2 %5.0
บก.ปส.4 บช.ปส.42,796.4416,652.8761.1 %5.010,532.089,474.1210.0 %5.0
โรงพยาบาลดารารัศมี30,372.8917,928.1241.0 %5.03,745.23622.3383.4 %5.0
โรงพยาบาลนวุฒิสมเด็จย่า13,378.4714,352.00-7.3 %0.0295.37123.0058.4 %5.0
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศกลาง36,023.9169,140.00-91.9 %0.03,326.161,011.4069.6 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 198,800.8223,544.0076.2 %5.044,439.22881.7598.0 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 1018,400.8924,218.00-31.6 %0.069,135.581,251.0098.2 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 213,873.3817,093.08-23.2 %0.025,086.202,541.7589.9 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 333,213.1113,824.0058.4 %5.018,044.061,220.0093.2 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 481,492.8910,686.0086.9 %5.046,160.29736.9398.4 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 518,780.147,209.5761.6 %5.06,537.951,106.2583.1 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 6 45,852.5613,500.0070.6 %5.020,508.87310.6598.5 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 75,554.867,695.30-38.5 %0.03,005.98487.2783.8 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 867,046.067,354.0089.0 %5.052,761.761,062.6798.0 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 910,461.5112,411.00-18.6 %0.06,658.03993.0885.1 %5.0
สถาบันส่งเสริมงานสอบสวน43,842.9431,040.0029.2 %5.02,930.22837.3371.4 %5.0
ส่วนตรวจสอบสำนวนคดีอุทธรณ์และฎีกา7,546.13572.0092.4 %5.0764.71194.3874.6 %5.0
รวม 7,880,346 4,766,559 39.51 % 1,235,206 691,109 44.05 %