สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน268,582.69196,000.0027.0 %5.06,883.611,005.3785.4 %5.0
รวม 268,583 196,000 27.02 % 6,884 1,005 85.39 %