กรมการท่องเที่ยว
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการท่องเที่ยว135,906.2552,334.0061.5 %5.05,748.631,483.2874.2 %5.0
รวม 135,906 52,334 61.49 % 5,749 1,483 74.20 %