กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ104,008.1839,181.0062.3 %5.05,179.581,319.2174.5 %5.0
ศูนย์บริการบุคคลออทิสติก จ.ขอนแก่น0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก จังหวัดนนทบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัดนครศรีธรรมราช 0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการจังหวัดขอนแก่น0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการจังหวัดหนองคาย5,694.676,445.58-13.2 %0.01,161.04360.9668.9 %5.0
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการบ้านโมกุลฯ 5 รอบ จังหวัดลพบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการบ้านศรีวนาไล จังหวัดอุบลราชธานี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการบ้านทองพูนเผ่าพนัส จังหวัดอุบลราชธานี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการ (โรงงานปีคนพิการสากล)8,349.976,239.0025.3 %5.0937.72393.3058.1 %5.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ การุณยเวศม์ จังหวัดชลบุรี14,844.0113,501.189.0 %4.52,105.89511.5975.7 %5.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบางปะกง0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดง0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สถานสงเคราะห์คนไข้โรคจิตทุเลาบ้านกึ่งวิถี จังหวัดปทุมธานี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สถานสงเคราะห์คนไข้โรคจิตทุเลาหญิงบ้านกึ่งวิถี จังหวัดปทุมธานี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญา (หญิง) ปากเกร็ด0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญาจังหวัดราชบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญาปากเกร็ด0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพิการทางสมองและปัญญาปากเกร็ด20,851.6627,672.00-32.7 %0.01,213.11434.9264.1 %5.0
สถานสงเคราะห์ฯคนพิการ จ.อุบลราชธานี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
รวม 153,748 93,039 0.00 % 10,597 3,020 0.00 %