สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 146,189.91114,112.0021.9 %5.06,974.285,929.2615.0 %5.0
รวม 146,190 114,112 21.94 % 6,974 5,929 14.98 %