กรมโยธาธิการและผังเมือง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมโยธาธิการและผังเมือง210,509.44293,276.00-39.3 %0.011,057.712,227.8879.9 %5.0
รวม 210,509 293,276 -39.32 % 11,058 2,228 79.85 %