กองทัพบก
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กองทัพบก0.000.000.0 %0.00.0028,809.550.0 %0.0
กรมการขนส่งทหารบก(ขส.ทบ.) และ ศูนย์การเคลื่อนย้ายกองทัพบก(ศคย.ทบ.)0.00236,654.000.0 %0.00.0044,556.900.0 %0.0
กรมการทหารช่าง(กช.)678,956.25405,736.3440.2 %5.023,145.4019,541.6015.6 %5.0
กรมการทหารสื่่อสาร ( สส. )0.000.000.0 %0.000.000.0 %
กรมการสัตว์ทหารบก(กส.ทบ.)147,488.23114,240.6322.5 %5.07,496.444,957.7533.9 %5.0
กรมการสารวัตรทหารบก(สห.ทบ.)0.0051,016.000.0 %0.00.003,420.800.0 %0.0
กรมข่าวทหารบก (โรงเรียน ขว.ทบ.)27,246.7320,980.0023.0 %5.01,657.35770.4053.5 %5.0
กรมดุริยางค์ทหารบก(ดย.ทบ.)115,647.1174,580.0035.5 %5.06,242.642,256.2563.9 %5.0
กรมพลาธิการทหารบก (พธ.ทบ.)500,044.75285,925.2542.8 %5.011,779.8931,449.45-167.0 %0.0
กรมแพทย์ทหารบก(พบ.)1,637,550.10187,381.0088.6 %5.09,800.796,931.9529.3 %5.0
กรมยุทธโยธาทหารบก (ยย.ทบ.)0.000.000.0 %0.000.000.0 %
กรมยุทธศึกษาทหารบก(ยศ.ทบ.)359,557.94326,617.009.2 %4.514,780.013,969.0073.1 %5.0
กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก(วศ.ทบ.)151,099.9474,560.0050.7 %5.06,602.216,776.50-2.6 %0.0
กรมสรรพาวุธทหารบก(สพ.ทบ.)1,124,163.40857,933.0023.7 %5.030,052.2121,402.9028.8 %5.0
กรมสวัสดิการทหารบก(สก.ทบ.)164,418.84116,455.0029.2 %5.06,208.250.000.0 %0.0
กองทัพภาคที่ 1(ทภ.1)0.000.000.0 %0.000.000.0 %
กองทัพภาคที่ 2(ทภ.2)1,611,958.60612,351.4462.0 %5.036,182.6118,632.6048.5 %5.0
กองทัพภาคที่ 4 (ทภ.4)0.000.000.0 %0.000.000.0 %
กองพลทหารปืนใหญ่ (พล.ป.)293,512.47125,877.9957.1 %5.013,268.266,490.4051.1 %5.0
กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ (พล.ม.2 รอ.)0.00443,775.000.0 %0.00.009,655.500.0 %0.0
บก.ทภ.๓ และ มทบ.390.000.000.0 %0.00.006,880.450.0 %0.0
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า(รร.จปร.)506,383.44305,342.6639.7 %5.022,578.5132,858.05-45.5 %0.0
ศูนย์การบินทหารบก(ศบบ.)783,249.94362,613.8453.7 %5.016,351.549,016.6544.9 %5.0
สำนักงานตรวจสอบภายในทหารบก (สตน.ทบ.)0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบก (สวพ.ทบ.)0.009,908.000.0 %0.00.00236.000.0 %0.0
หน่วยข่าวกรองทางทหาร(ขกท.)0.0035,097.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก(นปอ.)0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน (นรด.)0.00190,925.000.0 %0.00.004,605.000.0 %0.0
หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ (พื้นที่ ล.บ.)0.00419,972.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
(ส.1,ส.1/101,ส.1/102,พัน ส.ซบร.เขตหลัง) กผสป.0.000.000.0 %0.000.000.0 %
กลุ่ม รพ.ทภ.21,328,556.60997,387.2524.9 %5.08,279.975,765.0530.4 %5.0
กลุ่ม รพ.ทภ.3(10แห่ง) โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช976,497.25574,800.3141.1 %5.03,555.660.000.0 %0.0
กสษ.1 กส.ทบ.101,407.4231,767.9668.7 %5.02,471.112,701.00-9.3 %0.0
กสษ.2 กส.ทบ.84,144.2727,035.0067.9 %5.07,704.833,085.6560.0 %5.0
กสษ.3 กส.ทบ.34,263.7220,852.0039.1 %5.01,286.360.000.0 %0.0
ค่ายจักรพงษ์ (มทบ.12)0.000.000.0 %0.000.000.0 %
ค่ายธนะรัชต์(ศร. เเละ รร.กสร.ศสร.)1,622,755.80800,524.4450.7 %5.061,465.1122,300.7563.7 %5.0
ค่ายนวมินทราชินี (มทบ.14)0.000.000.0 %0.000.000.0 %
ค่ายพรหมโยธี (พล.ร.2 รอ.)0.000.000.0 %0.000.000.0 %
ค่ายสุรสิงหนาท0.000.000.0 %0.000.000.0 %
จทบ.ร.บ./พล.พัฒนา 10.000.000.0 %0.000.000.0 %
นสศ. พื้นที่ ช.ม.0.0042,527.100.0 %0.00.000.000.0 %0.0
นสศ. พื้นที่ น.ม.0.0016,903.440.0 %0.00.000.000.0 %0.0
นสศ. พื้นที่ พ.ล.0.0040,434.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
บชร.10.000.000.0 %0.000.000.0 %
บชร.2390,834.25155,117.5960.3 %5.08,022.047,063.3012.0 %5.0
บชร.30.00462,824.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ป.3 พัน.13(ค่ายยุทธศิลป์ประสิทธิ์)62,546.9621,353.5065.9 %5.02,061.101,305.0036.7 %5.0
ผอส.กสษ.3 กส.ทบ.47,182.8010,944.0076.8 %5.01,180.421,229.20-4.1 %0.0
แผนกสัตวบาล กสษ.2 กส.ทบ.36,074.184,622.4287.2 %5.0781.00648.0017.0 %5.0
พล.1 รอ. และ นขต. (กทม.)0.000.000.0 %0.000.000.0 %
พล.ม.3(ค่ายเปรมติณสูลานนท์)188,892.5890,247.0052.2 %5.07,312.546,003.3517.9 %5.0
พล.ร.6(ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช)574,752.13178,474.3168.9 %5.014,259.9210,352.3027.4 %5.0
พล.ร.9 และ จทบ.ก.จ.0.000.000.0 %0.000.000.0 %
พัน.สต.กส.ทบ.109,776.5642,388.0061.4 %5.02,785.31684.0075.4 %5.0
พัน.สท.38,066.5520,547.9646.0 %5.06,145.63884.6585.6 %5.0
ม.4 รอ(พื้นที่สระบุรี)852,332.13353,038.0058.6 %5.017,636.9416,469.306.6 %3.0
มณฑลทหารบกที่ 28 (ค่ายศรีสองรัก)372,774.4471,705.0180.8 %5.020,814.644,495.0078.4 %5.0
มณฑลทหารบกที่ 31678,956.69383,148.0043.6 %5.013,324.160.000.0 %0.0
มณฑลทหารบกที่ 33 (ค่ายกาวิละ)0.00420,762.030.0 %0.00.0013,697.750.0 %0.0
มณฑลทหารบกที่ 360.00480,831.000.0 %0.00.0016,109.150.0 %0.0
มณฑลทหารบกที่ 38 ( มทบ.38 )416,181.97114,477.6272.5 %5.09,694.159,618.600.8 %0.5
มทบ.11 และ นขต.0.000.000.0 %0.000.000.0 %
มทบ.13(จทบ.ส.บ.,ป.พัน.11รอ.,ป.พัน.31รอ.)0.000.000.0 %0.000.000.0 %
มทบ.150.000.000.0 %0.000.000.0 %
มทบ.210 (ค่ายพระยอดเมืองขวาง)200,670.5552,869.6073.7 %5.06,112.683,348.7045.2 %5.0
มทบ.22817,969.75299,623.9763.4 %5.018,130.2010,665.0041.2 %5.0
มทบ.23(ค่ายศรีพัชรินทร)495,096.53107,983.0078.2 %5.011,215.695,332.9052.5 %5.0
มทบ.24 (ค่ายประจักษ์ศิลปาคม)315,573.44144,194.3054.3 %5.07,742.103,638.2553.0 %5.0
มทบ.25 ( ค่ายวีรวัฒน์โยธิน )288,445.6967,252.4776.7 %5.06,616.264,032.6039.1 %5.0
มทบ.26 (ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก)406,417.5967,394.7283.4 %5.09,554.058,734.308.6 %4.0
มทบ.27 (ค่ายประเสริฐสงคราม)227,479.7279,115.0065.2 %5.05,421.903,523.5035.0 %5.0
มทบ.29(ค่ายกฤษณ์สีวะรา)304,869.66102,967.0866.2 %5.07,709.422,554.8566.9 %5.0
มทบ.310561,904.3174,829.3886.7 %5.011,784.317,300.0038.1 %5.0
มทบ.32313,715.16134,149.0057.2 %5.06,979.93734.1089.5 %5.0
มทบ.340.00119,175.000.0 %0.00.003,118.250.0 %0.0
มทบ.35406,283.94200,675.8950.6 %5.09,254.817,832.0515.4 %5.0
มทบ.37260,221.500.000.0 %0.06,290.344,136.0034.2 %5.0
ร.12 รอ. และ นขต.0.000.000.0 %0.000.000.0 %
ร.13 พัน.1 (ค่ายเจ้าพระยาสุนทรธรรมธาดา)108,551.7633,100.8569.5 %5.02,364.001,072.5054.6 %5.0
ร.13 พัน.2 และ พัน.3(ค่ายเจ้าพระยาสุรวงศ์วัฒนศักดิ์)238,017.4159,709.9074.9 %5.05,525.303,234.5041.5 %5.0
ร.16(ค่ายบดินทรเดชา)325,365.5682,684.0074.6 %5.07,150.835,994.5016.2 %5.0
ร.31 รอ.0.000.000.0 %0.000.000.0 %
ร.8 พัน.2(ค่ายมหาศักดิพลเสพ)130,789.7925,871.0080.2 %5.08,407.973,061.7063.6 %5.0
ร.8(ค่ายสีหราชเดโชไชย)300,524.8891,838.0069.4 %5.06,967.805,685.5018.4 %5.0
รพ.ของ ทภ.10.000.000.0 %0.000.000.0 %
รพ.รร.จปร.127,927.2550,602.0060.4 %5.0582.960.000.0 %0.0
รร.กส.กส.ทบ.49,841.0426,464.5946.9 %5.02,957.101,310.3555.7 %5.0
รร.ขส.ขส.ทบ.0.00152,245.910.0 %0.00.003,830.000.0 %0.0
รร.พธ.พธ.ทบ.49,441.4539,946.0019.2 %5.02,822.311,377.5051.2 %5.0
รร.ส.สส.0.000.000.0 %0.000.000.0 %
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า(รพ.รร.6)1,378,386.802,671,644.00-93.8 %0.08,171.926,875.4515.9 %5.0
โรงพยาบาลอานันทมหิดล(รพ.อ.ป.ร.)399,915.63258,564.6135.3 %5.03,329.763,513.00-5.5 %0.0
โรงเรียนทหารช่าง กรมการทหารช่าง (รร.ช.กช.)170,517.5259,303.8165.2 %5.07,819.133,993.8048.9 %5.0
โรงเรียนเสนาธิการทหารบก0.0094,000.000.0 %0.00.00469.650.0 %0.0
วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า(วพม.) และ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก(วพบ.)211,493.47210,483.000.5 %0.56,095.769,982.45-63.8 %0.0
ศสท.กส.ทบ.150,086.4552,789.5064.8 %5.08,537.652,210.8574.1 %5.0
ศูนย์การทหารปืนใหญ่ (ศป.) 854,239.810.000.0 %0.036,808.3711,444.7568.9 %5.0
ศูนย์การทหารม้า(ศม.)0.000.000.0 %0.00.0024,274.100.0 %0.0
ศูนย์ฝึกทางยุทธวิธีกองทัพบก(ศฝยว.ทบ.)73,710.7028,074.0061.9 %5.07,514.152,552.2566.0 %5.0
รวม 24,070,270 12,791,154 0.00 % 591,836 381,800 0.00 %