กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์620,583.25857,638.00-38.2 %0.07,978.662,309.5571.1 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย0.0010,799.660.0 %0.00.00299.750.0 %0.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11/1 ภูเก็ต23,969.4010,080.3057.9 %5.01,021.86431.0757.8 %5.0
รวม 644,553 867,718 0.00 % 9,001 2,741 0.00 %