สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 238,870.050.000.0 %0.058,951.3921,840.6163.0 %5.0
กองการต่างประเทศ(ตท.) ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.00.000.000.0 %0.0
กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน(บช.ตชด.) 0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
กองบัญชาการตำรวจนครบาล(บช.น.) 0.000.000.0 %0.00.008,073.550.0 %0.0
กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด(บช.ปส.) 0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง(บช.ก.) 0.000.000.0 %0.000.000.0 %
กองบัญชาการตำรวจสันติบาล(บช.ส.)0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
กองบัญชาการศึกษา (บช.ศ.) 0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
กองบินตำรวจ(บ.ตร.) 883,015.690.000.0 %0.011,853.025,387.5054.5 %5.0
กองวินัย(วน.) 17,038.150.000.0 %0.02,642.140.000.0 %0.0
กองสารนิเทศ(สท.) 0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ตำรวจภูธรภาค 10.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
โรงพยาบาลตำรวจ(รพ.ตร.) 0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ(รร.นรต.) 0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สง.คณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ(สง.ก.ต.ช.)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.00.00378.900.0 %0.0
สำนักงานกฎหมายและคดี(กมค.) ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0955.890.000.0 %0.0
สำนักงานกำลังพล(สกพ.)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.00.00742.190.0 %0.0
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ(สง.ก.ตร.) ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานงบประมาณและการเงิน(สงป.)0.002,745.000.0 %0.00.001,864.790.0 %0.0
สำนักงานจเรตำรวจ(จต.) 0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.) 0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานตรวจสอบภายใน (สตส.) 0.0013,000.000.0 %0.00.002,247.820.0 %0.0
สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(สทส.) ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานนายตำรวจราชสำนักประจำ(สง.นรป.) ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ(สพฐ.ตร.) 14,722.6112,255.0016.8 %5.03,638.442,127.6241.5 %5.0
สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ(สยศ.ตร.)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,213.500.000.0 %0.0
สำนักงานเลขานุการตำรวจแห่งชาติ (สลก.ตร.)16,230.4325,718.00-58.5 %0.04,397.09809.9781.6 %5.0
สำนักงานส่งกำลังบำรุง(สกบ.) 0.0095,000.000.0 %0.00.004,929.500.0 %0.0
กองกฎหมายไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.00.000.000.0 %0.0
กองการเงิน (กง.สงป.) 0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
กองคดีปกครองและคดีแพ่ง ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.00.000.000.0 %0.0
กองคดีอาญาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,556.73654.3658.0 %5.0
กองงบประมาณ(งป.สงป.) 19,510.6211,381.0041.7 %5.03,135.752,831.499.7 %4.5
กองตำรวจสื่อสาร0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
กองทะเบียนประวัติอาชญากร40,135.1764,000.00-59.5 %0.07,990.961,279.0284.0 %5.0
กองทะเบียนพล สกพ.0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 122,509.330.000.0 %0.04,139.582,039.1950.7 %5.0
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 20.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 314,182.080.000.0 %0.01,572.57941.2640.1 %5.0
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 40.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 50.004,503.810.0 %0.00.000.000.0 %0.0
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 60.000.000.0 %0.000.000.0 %
กองบังคับการตำรวจจราจร0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว0.000.000.0 %0.00.0012,887.900.0 %0.0
กองบังคับการตำรวจทางหลวง26,230.6723,749.009.5 %4.55,818.426,232.40-7.1 %0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 20.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 30.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 40.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 1ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.00.000.000.0 %0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 5 ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.02,901.210.000.0 %0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 60.0020,290.000.0 %0.00.002,427.400.0 %0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 70.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 80.0011,356.000.0 %0.00.00123.350.0 %0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 90.000.000.0 %0.00.0013,083.200.0 %0.0
กองบังคับการตำรวจน้ำ107,422.6394,956.2611.6 %5.048,095.87181,962.53-278.3 %0.0
กองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด 3 (บก.ปส.3 บช.ปส.)121,737.500.000.0 %0.010,596.750.000.0 %0.0
กองบังคับการตำรวจรถไฟ0.002,417.050.0 %0.00.009,624.470.0 %0.0
กองบังคับการตำรวจสันติบาล 10.0056,787.600.0 %0.00.0013,353.870.0 %0.0
กองบังคับการตำรวจสันติบาล 20.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
กองบังคับการตำรวจสันติบาล 30.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
กองบังคับการตำรวจสันติบาล 4 ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.00.000.000.0 %0.0
กองบังคับการปราบปราม0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ39,201.0223,516.0040.0 %5.021,168.301,831.4791.3 %5.0
กองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ 58,060.070.000.0 %0.012,679.417,248.5742.8 %5.0
กองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
กองบังคับการสนับสนุนทางเทคโนโลยี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ บช.ตชด.0.0080,836.410.0 %0.00.0024,119.930.0 %0.0
กองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
กองบังคับการสืบสวนสอบสวน กองบัญชาการตำรวจนครบาลไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.00.009,892.400.0 %0.0
กองบังคับการสืบสวนสอบสวน(บก.สส.สตม.)สตม.0.000.000.0 %0.000.000.0 %
กองบัญชี(กช.สงป.)0.008,104.000.0 %0.00.00843.420.0 %0.0
กองแผนงานกิจการพิเศษ(ผก.) สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.00.001,298.820.0 %0.0
กองแผนงานอาชญากรรม(ผอ.)สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.00.000.000.0 %0.0
กองพลาธิการ (พธ.) สกบ.ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.03,626.352,735.5824.6 %5.0
กองพิสูจน์หลักฐานกลาง26,013.4953,736.00-106.6 %0.084,655.061,995.8397.6 %5.0
กองยุทธศาสตร์(ยศ.) สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.00.00572.010.0 %0.0
กองโยธาธิการ (ยธ.) สกบ.ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.00.000.000.0 %0.0
กองวิจัย(วจ.) สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.00.00560.330.0 %0.0
กองสรรพาวุูธ (สพ.) สกบ.ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.00.000.000.0 %0.0
กองสวัสดิการ สกพ.22,791.6517,424.0023.6 %5.06,645.390.000.0 %0.0
กองอัตรากำลัง สกพ.ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.02,965.210.000.0 %0.0
บก.กฝ.บช.ตชด.28,586.880.000.0 %0.05,000.921,424.1071.5 %5.0
บก.ข่าวกรองยาเสพติด บช.ปส.0.005,969.000.0 %0.00.008,042.190.0 %0.0
บก.ตชด.ภาค 155,696.8872,797.22-30.7 %0.02,367.164,539.25-91.8 %0.0
บก.ตชด.ภาค 236,201.5936,962.09-2.1 %0.03,822.223,883.20-1.6 %0.0
บก.ตชด.ภาค 329,553.5522,130.8025.1 %5.075,098.096,002.4592.0 %5.0
บก.ตชด.ภาค 427,735.9212,609.1354.5 %5.05,061.064,472.8011.6 %5.0
บก.ปส.1 บช.ปส.53,390.0524,652.0053.8 %5.06,322.8916,371.80-158.9 %0.0
บก.ปส.2 บช.ปส.0.000.000.0 %0.000.000.0 %
บก.ปส.4 บช.ปส.0.000.000.0 %0.000.000.0 %
โรงพยาบาลดารารัศมี34,903.5616,974.9151.4 %5.03,747.440.000.0 %0.0
โรงพยาบาลนวุฒิสมเด็จย่า0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศกลาง0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 1122,373.8022,808.0081.4 %5.052,883.07689.7398.7 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 100.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 213,800.1715,000.66-8.7 %0.026,413.643,157.1488.0 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 30.000.000.0 %0.00.001,220.000.0 %0.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 492,930.3910,503.0088.7 %5.049,777.94734.7698.5 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 521,037.026,423.1569.5 %5.07,027.381,111.5084.2 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 6 0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 70.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 80.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 90.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สถาบันส่งเสริมงานสอบสวน46,374.720.000.0 %0.02,930.220.000.0 %0.0
ส่วนตรวจสอบสำนวนคดีอุทธรณ์และฎีกา0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
รวม 799,881 567,596 0.00 % 507,053 282,304 0.00 %