กรมทรัพยากรน้ำ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมทรัพยากรน้ำ 137,509.56129,948.005.5 %2.56,233.26715.2888.5 %5.0
รวม 137,510 129,948 5.50 % 6,233 715 88.52 %