กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 149,915.22128,936.0014.0 %5.07,512.071,044.2686.1 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 11 อุบลราชธานี6,636.452,665.3959.8 %5.02,469.90988.8160.0 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 8 (ราชบุรี)6,176.687,036.31-13.9 %0.02,051.88551.0073.1 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 10 อุดรธานี6,492.635,561.4114.3 %5.02,472.491,087.7556.0 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 12 สงขลา5,545.995,346.003.6 %1.51,933.70380.1380.3 %5.0
สำนักทรัพยากรนำ้บาดาลเขต 7 กำแพงเพชร6,976.557,854.08-12.6 %0.02,701.501,063.0560.6 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 9 ระยอง5,647.334,522.5019.9 %5.02,093.42319.8284.7 %5.0
รวม 187,391 161,922 13.59 % 21,235 5,435 74.41 %