สำนักงานสถิติแห่งชาติ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานสถิติแห่งชาติ151,466.1678,000.0048.5 %5.07,315.09534.0092.7 %5.0
รวม 151,466 78,000 48.50 % 7,315 534 92.70 %