กรมทรัพย์สินทางปัญญา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมทรัพย์สินทางปัญญา 180,051.23160,978.1710.6 %5.06,661.621,647.8675.3 %5.0
รวม 180,051 160,978 10.59 % 6,662 1,648 75.26 %