กรมโยธาธิการและผังเมือง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมโยธาธิการและผังเมือง463,488.72364,705.0021.3 %5.011,079.6013,136.14-18.6 %0.0
รวม 463,489 364,705 21.31 % 11,080 13,136 -18.56 %