กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 372,172.19150,389.0059.6 %5.07,630.884,920.0035.5 %5.0
รวม 372,172 150,389 59.59 % 7,631 4,920 35.53 %