สำนักงานประกันสังคม(สปส.)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประกันสังคม(สปส.)232,206.69209,209.009.9 %4.57,993.583,389.2057.6 %5.0
รวม 232,207 209,209 9.90 % 7,994 3,389 57.60 %