สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน271,358.63411,297.56-51.6 %0.08,822.141,155.5086.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร28,168.8220,409.0027.5 %5.0998.47309.7569.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 110,605.4129,819.34-181.2 %0.073.88573.32-676.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 223,381.5915,207.0035.0 %5.0860.53527.7938.7 %5.0
เศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์122,682.4421,952.0082.1 %5.0337.77214.7836.4 %5.0
โสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ20,155.6511,992.0040.5 %5.0329.87185.3443.8 %5.0
รวม 476,353 510,677 -7.21 % 11,423 2,966 74.03 %