กองทัพบก
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กองทัพบก629,355.751,251,093.00-98.8 %0.019,271.4629,010.75-50.5 %0.0
กรมการขนส่งทหารบก(ขส.ทบ.) และ ศูนย์การเคลื่อนย้ายกองทัพบก(ศคย.ทบ.)264,358.44249,665.005.6 %2.58,912.8244,556.90-399.9 %0.0
กรมการทหารช่าง(กช.)742,922.44574,546.8122.7 %5.023,129.7719,522.3515.6 %5.0
กรมการทหารสื่่อสาร ( สส. )360,860.28216,395.0040.0 %5.06,380.25ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กรมการสัตว์ทหารบก(กส.ทบ.)145,825.13148,824.00-2.1 %0.06,120.703,329.1545.6 %5.0
กรมการสารวัตรทหารบก(สห.ทบ.)128,114.3453,920.0057.9 %5.05,626.693,420.8039.2 %5.0
กรมข่าวทหารบก (โรงเรียน ขว.ทบ.)30,304.1827,300.009.9 %4.51,682.93725.4056.9 %5.0
กรมดุริยางค์ทหารบก(ดย.ทบ.)130,471.4383,763.0035.8 %5.06,242.642,236.2564.2 %5.0
กรมพลาธิการทหารบก (พธ.ทบ.)556,316.13302,175.0045.7 %5.011,955.0024,820.00-107.6 %0.0
กรมแพทย์ทหารบก(พบ.)1,788,569.10200,105.0088.8 %5.09,281.767,785.7516.1 %5.0
กรมยุทธโยธาทหารบก (ยย.ทบ.)149,145.95122,130.0018.1 %5.06,742.918,160.50-21.0 %0.0
กรมยุทธศึกษาทหารบก(ยศ.ทบ.)393,966.84332,770.0015.5 %5.014,824.853,814.5074.3 %5.0
กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก(วศ.ทบ.)169,394.2784,566.0050.1 %5.06,611.597,056.50-6.7 %0.0
กรมสรรพาวุธทหารบก(สพ.ทบ.)1,222,361.601,035,995.0015.2 %5.028,932.8618,878.0034.8 %5.0
กรมสวัสดิการทหารบก(สก.ทบ.)184,911.38116,404.0037.0 %5.06,208.25ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองทัพภาคที่ 1(ทภ.1)295,278.88200,231.0032.2 %5.05,482.364,108.2525.1 %5.0
กองทัพภาคที่ 2(ทภ.2)798,660.81904,498.63-13.3 %0.015,905.4919,429.20-22.2 %0.0
กองทัพภาคที่ 4 (ทภ.4)5,805,295.002,866,578.0050.6 %5.0112,701.5124,179.6578.5 %5.0
กองพลทหารปืนใหญ่ (พล.ป.)332,933.88147,017.0055.8 %5.013,268.266,490.4051.1 %5.0
กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ (พล.ม.2 รอ.)ไม่ครบ448,079.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
บก.ทภ.๓ และ มทบ.39909,097.44637,510.0029.9 %5.016,950.124,728.6072.1 %5.0
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า(รร.จปร.)553,021.44434,535.6921.4 %5.022,690.7432,914.05-45.1 %0.0
ศูนย์การบินทหารบก(ศบบ.)866,758.19436,832.3449.6 %5.016,351.5411,316.3030.8 %5.0
สำนักงานตรวจสอบภายในทหารบก (สตน.ทบ.)126,144.8624,233.0080.8 %5.05,314.021,379.9574.0 %5.0
สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบก (สวพ.ทบ.)93,826.9712,783.0086.4 %5.05,204.59283.0094.6 %5.0
หน่วยข่าวกรองทางทหาร(ขกท.)100,769.5135,933.0064.3 %5.05,142.062,278.5055.7 %5.0
หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก(นปอ.)898,209.38542,657.0039.6 %5.017,178.3915,084.9012.2 %5.0
หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน (นรด.)402,282.22210,989.0047.6 %5.07,251.016,316.5012.9 %5.0
หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ (พื้นที่ ล.บ.)ไม่ครบ601,795.75ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
(ส.1,ส.1/101,ส.1/102,พัน ส.ซบร.เขตหลัง) กผสป.351,301.06297,613.0015.3 %5.07,270.766,835.506.0 %3.0
กลุ่ม รพ.ทภ.21,504,722.501,188,874.4021.0 %5.08,658.035,059.1041.6 %5.0
กลุ่ม รพ.ทภ.3(10แห่ง) โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช1,213,898.10217,676.0082.1 %5.03,524.483,517.900.2 %0.5
กสษ.1 กส.ทบ.90,677.8636,278.3260.0 %5.02,089.372,077.550.6 %0.5
กสษ.2 กส.ทบ.94,333.6130,912.7067.2 %5.07,704.833,085.6560.0 %5.0
กสษ.3 กส.ทบ.39,763.3326,333.0033.8 %5.01,296.86541.0058.3 %5.0
ค่ายจักรพงษ์ (มทบ.12)615,243.19330,120.5346.3 %5.012,213.543,710.0069.6 %5.0
ค่ายธนะรัชต์(ศร. เเละ รร.กสร.ศสร.)1,760,814.90991,990.0043.7 %5.061,509.9419,123.3068.9 %5.0
ค่ายนวมินทราชินี (มทบ.14)833,002.44469,454.0043.6 %5.016,009.70ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ค่ายพรหมโยธี (พล.ร.2 รอ.)883,624.63855,001.133.2 %1.516,999.89ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ค่ายสุรสิงหนาท280,514.81100,021.0064.3 %5.08,985.66ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
จทบ.ร.บ./พล.พัฒนา 1347,946.00156,218.0055.1 %5.06,675.58ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
นสศ. พื้นที่ ช.ม.172,909.4756,391.0067.4 %5.03,678.62ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
นสศ. พื้นที่ น.ม.11,610.6522,525.68-94.0 %0.05,734.94ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
นสศ. พื้นที่ พ.ล.169,898.3852,235.0069.3 %5.04,226.63ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
บชร.1332,014.19163,241.0050.8 %5.09,167.67ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
บชร.2438,161.84196,965.5955.0 %5.08,022.047,063.3012.0 %5.0
บชร.3902,021.75556,583.8838.3 %5.015,830.0419,398.00-22.5 %0.0
ป.3 พัน.13(ค่ายยุทธศิลป์ประสิทธิ์)75,047.9825,432.0066.1 %5.02,157.301,305.0039.5 %5.0
ผอส.กสษ.3 กส.ทบ.52,916.6115,492.6270.7 %5.01,169.90944.2019.3 %5.0
แผนกสัตวบาล กสษ.2 กส.ทบ.41,887.795,657.7386.5 %5.01,146.52648.0043.5 %5.0
พล.1 รอ. และ นขต. (กทม.)2,172,049.501,522,311.0029.9 %5.037,584.915,800.0084.6 %5.0
พล.ม.3(ค่ายเปรมติณสูลานนท์)219,333.94119,486.0045.5 %5.07,329.116,003.3518.1 %5.0
พล.ร.6(ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช)651,853.06194,254.3870.2 %5.014,259.9210,352.3027.4 %5.0
พล.ร.9 และ จทบ.ก.จ.1,703,020.801,105,151.3035.1 %5.029,305.57ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
พัน.สต.กส.ทบ.120,789.0052,157.0056.8 %5.02,676.74702.0073.8 %5.0
พัน.สท.42,676.1724,854.2641.8 %5.06,145.63884.6585.6 %5.0
ม.4 รอ(พื้นที่สระบุรี)943,205.75370,114.0060.8 %5.017,636.9416,469.306.6 %3.0
มณฑลทหารบกที่ 28 (ค่ายศรีสองรัก)423,320.1391,412.0078.4 %5.020,814.644,495.0078.4 %5.0
มณฑลทหารบกที่ 31769,484.25520,339.0032.4 %5.013,324.165,503.0058.7 %5.0
มณฑลทหารบกที่ 33 (ค่ายกาวิละ)795,860.75408,185.9448.7 %5.015,256.72115,508.40-657.1 %0.0
มณฑลทหารบกที่ 36ไม่ครบ568,288.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ15,782.65ประเมินไม่ได้0.0
มณฑลทหารบกที่ 38 ( มทบ.38 )488,067.13141,426.9871.0 %5.09,687.159,428.602.7 %1.0
มทบ.11 และ นขต.520,814.22301,012.0042.2 %5.09,923.503,405.0065.7 %5.0
มทบ.13(จทบ.ส.บ.,ป.พัน.11รอ.,ป.พัน.31รอ.)575,746.69212,452.0063.1 %5.010,783.88ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
มทบ.15389,177.25158,665.0059.2 %5.07,207.17ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
มทบ.210 (ค่ายพระยอดเมืองขวาง)235,418.6968,891.2270.7 %5.06,112.683,668.1540.0 %5.0
มทบ.22921,964.13373,556.3159.5 %5.018,165.2210,665.0041.3 %5.0
มทบ.23(ค่ายศรีพัชรินทร)574,884.81123,349.0078.5 %5.011,215.695,793.8048.3 %5.0
มทบ.24 (ค่ายประจักษ์ศิลปาคม)364,224.34140,452.7361.4 %5.07,742.103,638.2553.0 %5.0
มทบ.25 ( ค่ายวีรวัฒน์โยธิน )323,511.6363,286.0080.4 %5.06,616.264,032.6039.1 %5.0
มทบ.26 (ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก)455,187.72106,359.0776.6 %5.09,554.057,922.2017.1 %5.0
มทบ.27 (ค่ายประเสริฐสงคราม)262,059.77150,756.0042.5 %5.05,505.954,089.0025.7 %5.0
มทบ.29(ค่ายกฤษณ์สีวะรา)358,591.19149,573.8358.3 %5.07,709.422,557.5566.8 %5.0
มทบ.310653,081.2589,549.4686.3 %5.011,784.3165,220.00-453.4 %0.0
มทบ.32366,001.00159,549.0056.4 %5.06,979.9313,501.50-93.4 %0.0
มทบ.3429,431.62142,186.70-383.1 %0.01,110.6413,618.80-1,126.2 %0.0
มทบ.35454,172.94243,702.5546.3 %5.09,254.817,876.1514.9 %5.0
มทบ.37298,218.44104,918.1964.8 %5.06,290.343,602.9042.7 %5.0
ร.12 รอ. และ นขต.280,867.28174,521.0037.9 %5.05,403.75ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ร.13 พัน.1 (ค่ายเจ้าพระยาสุนทรธรรมธาดา)125,286.8243,525.2765.3 %5.02,364.001,054.0055.4 %5.0
ร.13 พัน.2 และ พัน.3(ค่ายเจ้าพระยาสุรวงศ์วัฒนศักดิ์)274,711.7879,483.4071.1 %5.05,525.303,234.5041.5 %5.0
ร.16(ค่ายบดินทรเดชา)366,036.25114,474.0068.7 %5.07,150.835,994.5016.2 %5.0
ร.31 รอ.521,729.91264,542.0049.3 %5.010,425.26ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ร.8 พัน.2(ค่ายมหาศักดิพลเสพ)151,867.4832,392.0078.7 %5.08,435.783,061.7063.7 %5.0
ร.8(ค่ายสีหราชเดโชไชย)308,361.63114,639.0062.8 %5.06,136.995,497.9510.4 %5.0
รพ.ของ ทภ.1436,525.59402,151.007.9 %3.51,368.16ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รพ.รร.จปร.137,108.4468,538.0050.0 %5.0585.99301.2548.6 %5.0
รร.กส.กส.ทบ.54,239.9129,691.5345.3 %5.03,001.941,044.3565.2 %5.0
รร.ขส.ขส.ทบ.53,683.92140,602.20-161.9 %0.01,376.773,830.00-178.2 %0.0
รร.พธ.พธ.ทบ.53,775.0638,615.0028.2 %5.02,867.151,406.0051.0 %5.0
รร.ส.สส.76,961.3052,569.0031.7 %5.03,274.54ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า(รพ.รร.6)1,547,178.103,173,073.00-105.1 %0.08,424.973,268.7061.2 %5.0
โรงพยาบาลอานันทมหิดล(รพ.อ.ป.ร.)453,379.59331,419.5926.9 %5.03,452.113,513.00-1.8 %0.0
โรงเรียนทหารช่าง กรมการทหารช่าง (รร.ช.กช.)181,676.3875,016.2458.7 %5.07,828.763,993.8049.0 %5.0
โรงเรียนเสนาธิการทหารบก87,618.28121,000.00-38.1 %0.02,414.64469.6580.5 %5.0
วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า(วพม.) และ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก(วพบ.)230,347.42258,482.00-12.2 %0.06,053.946,240.40-3.1 %0.0
ศสท.กส.ทบ.172,616.2263,206.5063.4 %5.08,625.203,325.1561.4 %5.0
ศูนย์การทหารปืนใหญ่ (ศป.) 950,704.31402,091.9457.7 %5.036,808.3711,609.2568.5 %5.0
ศูนย์การทหารม้า(ศม.)663,188.00331,091.1650.1 %5.026,821.0616,097.8040.0 %5.0
ศูนย์ฝึกทางยุทธวิธีกองทัพบก(ศฝยว.ทบ.)81,569.5639,613.0051.4 %5.07,514.152,481.9567.0 %5.0
รวม 50,613,048 30,537,154 39.67 % 933,438 776,296 16.83 %