กองทัพบก
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กองทัพบก0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
กรมการขนส่งทหารบก(ขส.ทบ.) และ ศูนย์การเคลื่อนย้ายกองทัพบก(ศคย.ทบ.)0.00260,911.000.0 %0.00.0044,556.900.0 %0.0
กรมการทหารช่าง(กช.)742,922.44574,546.8122.7 %5.023,129.7719,522.3515.6 %5.0
กรมการทหารสื่่อสาร ( สส. )0.000.000.0 %0.000.000.0 %
กรมการสัตว์ทหารบก(กส.ทบ.)164,508.750.000.0 %0.07,502.693,329.1555.6 %5.0
กรมการสารวัตรทหารบก(สห.ทบ.)0.0053,920.000.0 %0.00.003,420.800.0 %0.0
กรมข่าวทหารบก (โรงเรียน ขว.ทบ.)30,304.1827,300.009.9 %4.51,682.93725.4056.9 %5.0
กรมดุริยางค์ทหารบก(ดย.ทบ.)130,471.4383,763.0035.8 %5.06,242.642,236.2564.2 %5.0
กรมพลาธิการทหารบก (พธ.ทบ.)556,316.13302,175.0045.7 %5.011,955.0024,820.00-107.6 %0.0
กรมแพทย์ทหารบก(พบ.)1,788,569.10200,105.0088.8 %5.09,281.767,785.7516.1 %5.0
กรมยุทธโยธาทหารบก (ยย.ทบ.)0.000.000.0 %0.000.000.0 %
กรมยุทธศึกษาทหารบก(ยศ.ทบ.)393,966.84332,770.0015.5 %5.014,824.853,814.5074.3 %5.0
กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก(วศ.ทบ.)169,394.2784,566.0050.1 %5.06,611.597,056.50-6.7 %0.0
กรมสรรพาวุธทหารบก(สพ.ทบ.)1,231,740.500.000.0 %0.029,608.2218,878.0036.2 %5.0
กรมสวัสดิการทหารบก(สก.ทบ.)184,911.38116,404.0037.0 %5.06,208.250.000.0 %0.0
กองทัพภาคที่ 1(ทภ.1)0.000.000.0 %0.000.000.0 %
กองทัพภาคที่ 2(ทภ.2)798,660.81904,498.63-13.3 %0.015,905.4919,429.20-22.2 %0.0
กองทัพภาคที่ 4 (ทภ.4)0.000.000.0 %0.000.000.0 %
กองพลทหารปืนใหญ่ (พล.ป.)332,933.88147,017.0055.8 %5.013,268.266,490.4051.1 %5.0
กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ (พล.ม.2 รอ.)0.00448,079.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
บก.ทภ.๓ และ มทบ.390.000.000.0 %0.00.004,728.600.0 %0.0
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า(รร.จปร.)553,021.44434,535.6921.4 %5.022,690.7432,914.05-45.1 %0.0
ศูนย์การบินทหารบก(ศบบ.)866,758.19436,832.3449.6 %5.016,351.549,120.9544.2 %5.0
สำนักงานตรวจสอบภายในทหารบก (สตน.ทบ.)0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบก (สวพ.ทบ.)0.000.000.0 %0.00.00283.000.0 %0.0
หน่วยข่าวกรองทางทหาร(ขกท.)0.0035,933.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก(นปอ.)0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน (นรด.)0.00210,989.000.0 %0.00.006,316.500.0 %0.0
หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ (พื้นที่ ล.บ.)0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
(ส.1,ส.1/101,ส.1/102,พัน ส.ซบร.เขตหลัง) กผสป.0.000.000.0 %0.000.000.0 %
กลุ่ม รพ.ทภ.21,504,722.501,188,874.4021.0 %5.08,658.035,059.1041.6 %5.0
กลุ่ม รพ.ทภ.3(10แห่ง) โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช1,213,898.10217,676.0082.1 %5.03,524.480.000.0 %0.0
กสษ.1 กส.ทบ.90,677.8636,278.3260.0 %5.02,089.372,335.00-11.8 %0.0
กสษ.2 กส.ทบ.94,333.6130,912.7067.2 %5.07,704.833,085.6560.0 %5.0
กสษ.3 กส.ทบ.39,763.3326,333.0033.8 %5.01,296.86710.5045.2 %5.0
ค่ายจักรพงษ์ (มทบ.12)0.000.000.0 %0.000.000.0 %
ค่ายธนะรัชต์(ศร. เเละ รร.กสร.ศสร.)1,760,814.90991,990.0043.7 %5.061,509.9419,123.3068.9 %5.0
ค่ายนวมินทราชินี (มทบ.14)0.000.000.0 %0.000.000.0 %
ค่ายพรหมโยธี (พล.ร.2 รอ.)0.000.000.0 %0.000.000.0 %
ค่ายสุรสิงหนาท0.000.000.0 %0.000.000.0 %
จทบ.ร.บ./พล.พัฒนา 10.000.000.0 %0.000.000.0 %
นสศ. พื้นที่ ช.ม.0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
นสศ. พื้นที่ น.ม.0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
นสศ. พื้นที่ พ.ล.0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
บชร.10.000.000.0 %0.000.000.0 %
บชร.2438,161.84196,965.5955.0 %5.08,022.047,063.3012.0 %5.0
บชร.30.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ป.3 พัน.13(ค่ายยุทธศิลป์ประสิทธิ์)75,384.2625,432.0066.3 %5.02,164.311,305.0039.7 %5.0
ผอส.กสษ.3 กส.ทบ.52,916.6115,492.6270.7 %5.01,169.90944.2019.3 %5.0
แผนกสัตวบาล กสษ.2 กส.ทบ.0.005,657.730.0 %0.00.00648.000.0 %0.0
พล.1 รอ. และ นขต. (กทม.)0.000.000.0 %0.000.000.0 %
พล.ม.3(ค่ายเปรมติณสูลานนท์)219,333.94119,486.0045.5 %5.07,329.116,003.3518.1 %5.0
พล.ร.6(ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช)651,853.06194,254.3870.2 %5.014,259.9210,352.3027.4 %5.0
พล.ร.9 และ จทบ.ก.จ.0.000.000.0 %0.000.000.0 %
พัน.สต.กส.ทบ.120,789.0052,157.0056.8 %5.02,676.74702.0073.8 %5.0
พัน.สท.42,676.1724,854.2641.8 %5.06,145.63884.6585.6 %5.0
ม.4 รอ(พื้นที่สระบุรี)943,205.75357,842.0062.1 %5.017,636.9416,469.306.6 %3.0
มณฑลทหารบกที่ 28 (ค่ายศรีสองรัก)423,320.1391,412.0078.4 %5.020,814.644,495.0078.4 %5.0
มณฑลทหารบกที่ 31769,484.25520,339.0032.4 %5.013,324.160.000.0 %0.0
มณฑลทหารบกที่ 33 (ค่ายกาวิละ)795,860.75408,185.9448.7 %5.015,256.72115,508.40-657.1 %0.0
มณฑลทหารบกที่ 360.00568,288.000.0 %0.00.0015,782.650.0 %0.0
มณฑลทหารบกที่ 38 ( มทบ.38 )488,067.13141,426.9871.0 %5.09,687.159,428.602.7 %1.0
มทบ.11 และ นขต.0.000.000.0 %0.000.000.0 %
มทบ.13(จทบ.ส.บ.,ป.พัน.11รอ.,ป.พัน.31รอ.)0.000.000.0 %0.000.000.0 %
มทบ.150.000.000.0 %0.000.000.0 %
มทบ.210 (ค่ายพระยอดเมืองขวาง)235,418.6969,125.2270.6 %5.06,112.683,668.1540.0 %5.0
มทบ.22921,964.13373,556.3159.5 %5.018,165.2210,665.0041.3 %5.0
มทบ.23(ค่ายศรีพัชรินทร)574,884.81123,349.0078.5 %5.011,215.695,793.8048.3 %5.0
มทบ.24 (ค่ายประจักษ์ศิลปาคม)364,224.34140,452.7361.4 %5.07,742.103,638.2553.0 %5.0
มทบ.25 ( ค่ายวีรวัฒน์โยธิน )323,511.6363,286.0080.4 %5.06,616.264,032.6039.1 %5.0
มทบ.26 (ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก)455,187.72106,359.0776.6 %5.09,554.057,922.2017.1 %5.0
มทบ.27 (ค่ายประเสริฐสงคราม)262,059.77150,756.0042.5 %5.05,505.954,089.0025.7 %5.0
มทบ.29(ค่ายกฤษณ์สีวะรา)358,591.19149,573.8358.3 %5.07,709.422,557.5566.8 %5.0
มทบ.310653,081.2589,549.4686.3 %5.011,784.310.000.0 %0.0
มทบ.32366,001.000.000.0 %0.06,979.9313,501.50-93.4 %0.0
มทบ.340.00142,186.700.0 %0.00.0013,618.800.0 %0.0
มทบ.35454,172.94243,702.5546.3 %5.09,254.817,876.1514.9 %5.0
มทบ.370.000.000.0 %0.00.003,602.900.0 %0.0
ร.12 รอ. และ นขต.0.000.000.0 %0.000.000.0 %
ร.13 พัน.1 (ค่ายเจ้าพระยาสุนทรธรรมธาดา)125,286.8243,525.2765.3 %5.02,364.001,054.0055.4 %5.0
ร.13 พัน.2 และ พัน.3(ค่ายเจ้าพระยาสุรวงศ์วัฒนศักดิ์)274,711.7879,483.4071.1 %5.05,525.303,234.5041.5 %5.0
ร.16(ค่ายบดินทรเดชา)366,036.25114,474.0068.7 %5.07,150.835,994.5016.2 %5.0
ร.31 รอ.0.000.000.0 %0.000.000.0 %
ร.8 พัน.2(ค่ายมหาศักดิพลเสพ)151,867.4832,392.0078.7 %5.08,435.783,061.7063.7 %5.0
ร.8(ค่ายสีหราชเดโชไชย)308,361.63114,639.0062.8 %5.06,136.995,740.556.5 %3.0
รพ.ของ ทภ.10.000.000.0 %0.000.000.0 %
รพ.รร.จปร.137,108.440.000.0 %0.0585.990.000.0 %0.0
รร.กส.กส.ทบ.54,239.9129,691.5345.3 %5.03,001.941,044.3565.2 %5.0
รร.ขส.ขส.ทบ.0.00166,068.090.0 %0.00.003,830.000.0 %0.0
รร.พธ.พธ.ทบ.53,775.0638,615.0028.2 %5.02,867.151,406.0051.0 %5.0
รร.ส.สส.0.000.000.0 %0.000.000.0 %
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า(รพ.รร.6)1,547,178.103,173,073.00-105.1 %0.08,424.973,268.7061.2 %5.0
โรงพยาบาลอานันทมหิดล(รพ.อ.ป.ร.)453,379.59331,419.5926.9 %5.03,452.113,513.00-1.8 %0.0
โรงเรียนทหารช่าง กรมการทหารช่าง (รร.ช.กช.)181,676.3875,016.2458.7 %5.07,828.763,993.8049.0 %5.0
โรงเรียนเสนาธิการทหารบก0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า(วพม.) และ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก(วพบ.)230,347.42258,482.00-12.2 %0.06,053.946,240.40-3.1 %0.0
ศสท.กส.ทบ.172,616.2263,206.5063.4 %5.08,625.203,325.1561.4 %5.0
ศูนย์การทหารปืนใหญ่ (ศป.) 950,704.310.000.0 %0.036,808.3711,609.2568.5 %5.0
ศูนย์การทหารม้า(ศม.)0.000.000.0 %0.00.0016,097.800.0 %0.0
ศูนย์ฝึกทางยุทธวิธีกองทัพบก(ศฝยว.ทบ.)81,569.5639,613.0051.4 %5.07,514.152,481.9567.0 %5.0
รวม 24,877,636 14,187,766 0.00 % 568,523 479,304 0.00 %