กรมการแพทย์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการแพทย์ 152,825.02100,418.6034.3 %5.05,867.441,167.1080.1 %5.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ เชียงใหม่145,992.8959,360.0059.3 %5.06,022.403,265.3045.8 %5.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ แม่ฮ่องสอน36,196.5623,666.0034.6 %5.02,632.93739.4571.9 %5.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น114,141.7940,415.0064.6 %5.03,550.73647.0981.8 %5.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี121,822.1427,528.0077.4 %5.01,456.36362.5075.1 %5.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา95,989.6549,496.0048.4 %5.02,909.10835.4871.3 %5.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี53,285.5827,691.2048.0 %5.02,175.15302.8186.1 %5.0
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี850,165.25967,000.00-13.7 %0.04,842.782,727.4643.7 %5.0
โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่95,538.8294,100.001.5 %0.54,249.96299.3593.0 %5.0
โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี155,894.14128,720.0017.4 %5.03,589.541,513.2857.8 %5.0
โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี133,389.11140,473.00-5.3 %0.01,545.311,699.53-10.0 %0.0
โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี158,892.16356,503.00-124.4 %0.02,164.483,600.90-66.4 %0.0
โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง143,348.00164,221.02-14.6 %0.02,710.87668.0575.4 %5.0
โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี166,719.4555,167.3366.9 %5.02,658.761,035.9161.0 %5.0
โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี147,712.28148,601.00-0.6 %0.02,736.041,389.2149.2 %5.0
โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี138,240.31187,807.00-35.9 %0.03,699.791,065.7071.2 %5.0
โรงพยาบาลราชวิถี1,273,308.501,698,935.00-33.4 %0.09,615.821,514.3084.3 %5.0
โรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จังหวัดตรัง43,980.5522,111.0049.7 %5.01,660.85282.0083.0 %5.0
โรงพยาบาลเลิดสิน929,027.63761,746.0018.0 %5.05,229.491,449.9972.3 %5.0
โรงพยาบาลสงฆ์193,903.06336,613.00-73.6 %0.01,808.851,734.704.1 %2.0
โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี25,181.8419,304.0023.3 %5.01,384.28591.9857.2 %5.0
สถาบันประสาทวิทยา342,141.31584,110.00-70.7 %0.01,937.11713.6663.2 %5.0
สถาบันพยาธิวิทยา65,261.4662,000.005.0 %2.5409.21171.6058.1 %5.0
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ328,576.41422,248.00-28.5 %0.04,299.15953.4777.8 %5.0
สถาบันโรคผิวหนัง112,161.46150,732.13-34.4 %0.0515.13626.05-21.5 %0.0
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี3,089,473.00667,163.0078.4 %5.04,418.211,316.4370.2 %5.0
รวม 9,113,168 7,296,130 19.94 % 84,090 30,673 63.52 %