กรมสุขภาพจิต
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมสุขภาพจิต 104,218.3172,885.0030.1 %5.05,636.072,248.1160.1 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์166,974.8879,953.8052.1 %5.04,169.45535.7287.2 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์65,434.2735,941.0045.1 %5.01,682.181,225.7727.1 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์166,455.14106,398.9936.1 %5.06,678.741,941.3370.9 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์156,650.1961,293.0060.9 %5.02,889.411,573.0145.6 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์76,550.2138,352.0049.9 %5.03,349.371,046.0568.8 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์155,253.7588,567.0043.0 %5.01,632.60597.2263.4 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์67,108.1759,606.0011.2 %5.02,524.831,412.8144.0 %5.0
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์223,538.94105,598.0052.8 %5.05,383.261,046.1580.6 %5.0
โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์109,070.9261,545.0043.6 %5.01,547.96778.6049.7 %5.0
โรงพยาบาลศรีธัญญา615,349.00437,560.0028.9 %5.06,207.081,508.9375.7 %5.0
โรงพยาบาลสวนปรุง282,672.06100,413.4064.5 %5.07,527.16898.4988.1 %5.0
โรงพยาบาลสวนสราญรมย์309,096.88152,848.0050.6 %5.04,369.101,871.8857.2 %5.0
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์187,826.3378,963.0058.0 %5.02,143.131,073.7449.9 %5.0
สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา368,203.16308,413.0016.2 %5.04,709.351,318.3372.0 %5.0
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์133,655.78105,880.0020.8 %5.04,844.20367.7192.4 %5.0
สถาบันราชานุกูล187,598.3692,755.0050.6 %5.02,343.02669.4671.4 %5.0
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ31,192.508,836.0071.7 %5.01,992.74141.3692.9 %5.0
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้4,434.490.000.0 %0.51,046.4285.4491.8 %5.0
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์18,610.0815,491.0016.8 %5.02,997.82283.5590.5 %5.0
รวม 3,425,459 2,011,299 41.28 % 73,674 20,624 72.01 %