สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 261,741.41435,087.00-66.2 %0.058,951.3922,213.0662.3 %5.0
กองการต่างประเทศ(ตท.) ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.02,949.60632.7978.5 %5.0
กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน(บช.ตชด.) 126,480.75174,812.00-38.2 %0.029,392.8215,649.6046.8 %5.0
กองบัญชาการตำรวจนครบาล(บช.น.) 77,537.16151,426.00-95.3 %0.029,857.118,949.0070.0 %5.0
กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด(บช.ปส.) 59,435.7198,300.00-65.4 %0.06,459.449,206.38-42.5 %0.0
กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง(บช.ก.) 33,179.3034,816.00-4.9 %0.07,680.495,409.7529.6 %5.0
กองบัญชาการตำรวจสันติบาล(บช.ส.)35,426.7125,425.0028.2 %5.06,936.076,281.589.4 %4.5
กองบัญชาการศึกษา (บช.ศ.) 203,339.98199,727.001.8 %0.546,691.834,157.2391.1 %5.0
กองบินตำรวจ(บ.ตร.) 966,771.8882,198.0091.5 %5.021,385.355,065.6576.3 %5.0
กองวินัย(วน.) 18,753.669,155.0051.2 %5.02,164.35292.2086.5 %5.0
กองสารนิเทศ(สท.) 22,437.9040,345.00-79.8 %0.02,785.73690.5975.2 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 160,463.9260,619.00-0.3 %0.011,288.3311,075.691.9 %0.5
โรงพยาบาลตำรวจ(รพ.ตร.) 3,491,844.302,076,244.0040.5 %5.02,542.772,028.7020.2 %5.0
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ(รร.นรต.) 692,668.19468,966.0032.3 %5.01,910.6419,155.52-902.6 %0.0
สง.คณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ(สง.ก.ต.ช.)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,447.49482.8466.6 %5.0
สำนักงานกฎหมายและคดี(กมค.) ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0983.201,052.25-7.0 %0.0
สำนักงานกำลังพล(สกพ.)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.04,822.36754.0484.4 %5.0
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ(สง.ก.ตร.) ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.05,912.142,085.0064.7 %5.0
สำนักงานงบประมาณและการเงิน(สงป.)9,423.113,522.0062.6 %5.01,535.492,009.52-30.9 %0.0
สำนักงานจเรตำรวจ(จต.) 38,765.0640,000.00-3.2 %0.09,012.674,210.2853.3 %5.0
สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.) 61,921.34150,000.00-142.2 %0.07,920.784,419.8744.2 %5.0
สำนักงานตรวจสอบภายใน (สตส.) 20,454.6917,000.0016.9 %5.04,069.362,187.4846.2 %5.0
สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(สทส.) ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.02,890.711,251.6256.7 %5.0
สำนักงานนายตำรวจราชสำนักประจำ(สง.นรป.) ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ(สพฐ.ตร.) 16,567.4514,399.0013.1 %5.03,693.062,728.4226.1 %5.0
สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ(สยศ.ตร.)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,158.871,040.5610.2 %5.0
สำนักงานเลขานุการตำรวจแห่งชาติ (สลก.ตร.)24,183.4230,644.00-26.7 %0.04,642.89847.1081.8 %5.0
สำนักงานส่งกำลังบำรุง(สกบ.) 116,428.98117,000.00-0.5 %0.017,819.064,987.5772.0 %5.0
กองกฎหมายไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.02,458.00731.5670.2 %5.0
กองการเงิน (กง.สงป.) 41,602.5828,266.0032.1 %5.04,424.40815.9581.6 %5.0
กองคดีปกครองและคดีแพ่ง ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,037.82415.2460.0 %5.0
กองคดีอาญาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,556.73673.8856.7 %5.0
กองงบประมาณ(งป.สงป.) 22,549.2711,764.0047.8 %5.03,135.753,059.222.4 %1.0
กองตำรวจสื่อสาร59,377.46120,488.00-102.9 %0.018,607.322,727.9585.3 %5.0
กองทะเบียนประวัติอาชญากร46,628.9677,000.00-65.1 %0.08,701.041,135.4087.0 %5.0
กองทะเบียนพล สกพ.45,092.9633,903.0024.8 %5.022,916.271,697.8492.6 %5.0
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 124,202.2828,308.80-17.0 %0.04,139.581,667.2459.7 %5.0
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2105,379.0420,000.0081.0 %5.041,251.223,926.0790.5 %5.0
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 316,544.164,669.6071.8 %5.01,572.57847.5846.1 %5.0
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 418,435.2910,296.0044.2 %5.01,354.183,414.75-152.2 %0.0
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 514,240.095,387.6462.2 %5.01,675.721,677.83-0.1 %0.0
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 616,109.339,991.4138.0 %5.06,115.441,899.3268.9 %5.0
กองบังคับการตำรวจจราจร93,809.82141,000.00-50.3 %0.038,331.5668,641.25-79.1 %0.0
กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว22,665.9423,000.00-1.5 %0.05,541.5814,845.12-167.9 %0.0
กองบังคับการตำรวจทางหลวง29,733.8130,714.00-3.3 %0.05,818.424,732.7018.7 %5.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 218,999.4918,046.005.0 %2.52,231.235,577.84-150.0 %0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 319,616.0714,667.0025.2 %5.02,627.936,259.11-138.2 %0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 417,667.374,217.0076.1 %5.02,659.227,717.00-190.2 %0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 1ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.03,096.863,330.00-7.5 %0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 5 ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.02,901.216,864.50-136.6 %0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 621,918.2226,142.00-19.3 %0.03,476.882,503.9028.0 %5.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 722,149.5919,084.0013.8 %5.04,524.655,541.55-22.5 %0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 818,467.9712,000.0035.0 %5.02,842.67117.8995.9 %5.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 986,182.2146,734.0045.8 %5.03,026.3113,099.40-332.9 %0.0
กองบังคับการตำรวจน้ำ117,542.4695,027.8619.2 %5.048,095.87182,789.63-280.1 %0.0
กองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด 3 (บก.ปส.3 บช.ปส.)133,548.2741,054.3069.3 %5.010,596.755,184.4451.1 %5.0
กองบังคับการตำรวจรถไฟ94,200.412,400.4697.5 %5.010,411.109,210.1011.5 %5.0
กองบังคับการตำรวจสันติบาล 1102,092.2574,044.8027.5 %5.028,294.3113,270.3153.1 %5.0
กองบังคับการตำรวจสันติบาล 229,812.1318,366.0038.4 %5.06,570.275,770.6512.2 %5.0
กองบังคับการตำรวจสันติบาล 366,701.2350,199.0024.7 %5.019,297.258,250.2557.2 %5.0
กองบังคับการตำรวจสันติบาล 4 ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.02,081.671,662.6520.1 %5.0
กองบังคับการปราบปราม29,409.337,000.0076.2 %5.07,953.6016,332.65-105.3 %0.0
กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค48,497.2133,582.5530.8 %5.06,286.762,380.8462.1 %5.0
กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม23,160.4124,160.00-4.3 %0.03,720.385,923.83-59.2 %0.0
กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี28,262.7019,500.0031.0 %5.05,869.365,929.00-1.0 %0.0
กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ42,211.5526,285.0037.7 %5.021,168.302,151.3589.8 %5.0
กองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ 72,047.3033,897.0853.0 %5.012,679.417,798.9638.5 %5.0
กองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ27,311.2415,235.4344.2 %5.05,128.501,950.4762.0 %5.0
กองบังคับการสนับสนุนทางเทคโนโลยี36,206.9114,460.0060.1 %5.01,789.49543.1069.7 %5.0
กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ บช.ตชด.36,346.76106,376.04-192.7 %0.02,550.5024,698.95-868.4 %0.0
กองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
กองบังคับการสืบสวนสอบสวน กองบัญชาการตำรวจนครบาลไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.09,182.6010,226.05-11.4 %0.0
กองบังคับการสืบสวนสอบสวน(บก.สส.สตม.)สตม.34,087.4844,887.00-31.7 %0.09,882.616,851.1430.7 %5.0
กองบัญชี(กช.สงป.)13,792.618,752.0036.5 %5.01,845.45719.4161.0 %5.0
กองแผนงานกิจการพิเศษ(ผก.) สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.02,063.941,355.3334.3 %5.0
กองแผนงานอาชญากรรม(ผอ.)สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,638.671,388.3615.3 %5.0
กองพลาธิการ (พธ.) สกบ.ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.03,649.192,831.4622.4 %5.0
กองพิสูจน์หลักฐานกลาง28,774.0962,356.00-116.7 %0.088,893.822,258.6597.5 %5.0
กองยุทธศาสตร์(ยศ.) สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,545.03789.8948.9 %5.0
กองโยธาธิการ (ยธ.) สกบ.ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.03,199.583,052.054.6 %2.0
กองวิจัย(วจ.) สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,739.21627.1763.9 %5.0
กองสรรพาวุูธ (สพ.) สกบ.ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.04,221.723,043.2627.9 %5.0
กองสวัสดิการ สกพ.25,612.1220,519.0019.9 %5.06,645.394,185.7937.0 %5.0
กองอัตรากำลัง สกพ.ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.02,965.21410.1786.2 %5.0
บก.กฝ.บช.ตชด.32,786.9022,000.0032.9 %5.03,510.191,436.2059.1 %5.0
บก.ข่าวกรองยาเสพติด บช.ปส.26,602.845,026.9081.1 %5.06,213.507,952.63-28.0 %0.0
บก.ตชด.ภาค 164,152.2780,596.38-25.6 %0.02,367.164,418.00-86.6 %0.0
บก.ตชด.ภาค 246,248.0739,490.0114.6 %5.03,823.152,668.0530.2 %5.0
บก.ตชด.ภาค 335,445.7426,615.2024.9 %5.073,955.503,586.0595.2 %5.0
บก.ตชด.ภาค 428,343.2817,901.4336.8 %5.05,061.065,119.50-1.2 %0.0
บก.ปส.1 บช.ปส.59,019.7326,376.0055.3 %5.06,322.8916,617.43-162.8 %0.0
บก.ปส.2 บช.ปส.35,295.2414,787.0058.1 %5.06,240.813,598.3442.3 %5.0
บก.ปส.4 บช.ปส.48,588.4416,000.0067.1 %5.010,532.088,910.0015.4 %5.0
โรงพยาบาลดารารัศมี43,590.7823,127.6146.9 %5.03,746.33251.3793.3 %5.0
โรงพยาบาลนวุฒิสมเด็จย่า15,847.3213,200.0016.7 %5.0296.55115.9660.9 %5.0
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศกลาง40,320.4274,263.00-84.2 %0.03,053.05897.9870.6 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 1142,193.5227,112.0080.9 %5.056,165.68859.1598.5 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 1019,031.6528,764.00-51.1 %0.062,667.33957.9898.5 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 215,269.5519,634.06-28.6 %0.027,876.183,020.4489.2 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 362,237.9915,262.0075.5 %5.030,693.881,090.0096.4 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 4114,024.3014,584.0087.2 %5.052,121.72726.1398.6 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 524,525.559,635.8360.7 %5.06,779.661,253.7581.5 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 6 60,927.5613,600.0077.7 %5.023,239.74370.5098.4 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 76,036.909,091.80-50.6 %0.02,878.36486.3783.1 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 878,962.587,348.0090.7 %5.052,865.55840.4898.4 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 910,967.1316,584.60-51.2 %0.06,602.981,891.4871.4 %5.0
สถาบันส่งเสริมงานสอบสวน50,827.5093,400.00-83.8 %0.02,930.22896.2469.4 %5.0
ส่วนตรวจสอบสำนวนคดีอุทธรณ์และฎีกา8,909.41772.0091.3 %5.0764.71199.8873.9 %5.0
รวม 9,158,968 6,228,638 31.99 % 1,273,603 702,534 44.84 %