กรมการท่องเที่ยว
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการท่องเที่ยว176,662.0269,334.0060.8 %5.05,751.761,186.1179.4 %5.0
รวม 176,662 69,334 60.75 % 5,752 1,186 79.38 %