กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว99,939.7253,361.0046.6 %5.05,348.421,264.2276.4 %5.0
ศูนย์ฝึกอาชีพเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ จ.ชลบุรี17,142.7711,505.3532.9 %5.02,104.92741.9564.8 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย 2,324.154,622.84-98.9 %0.02,799.71688.0175.4 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จ.ลำพูน31,196.8014,847.9352.4 %5.02,523.6090.7096.4 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี29,775.6616,085.0046.0 %5.01,097.06276.4574.8 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดศรีสะเกษ18,376.009,190.7250.0 %5.02,637.00839.7968.2 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา7,646.219,115.10-19.2 %0.02,537.551,017.6559.9 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง34,443.2116,830.4351.1 %5.02,915.95690.4076.3 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวรัตนาภา8,163.3412,016.42-47.2 %0.02,410.40723.3470.0 %5.0
รวม 249,008 147,575 40.73 % 24,375 6,333 74.02 %