กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ149,619.2756,181.0062.5 %5.05,098.281,452.2671.5 %5.0
ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก จังหวัดขอนแก่น3,345.523,753.00-12.2 %0.0456.38274.9639.8 %5.0
ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก จังหวัดนนทบุรี3,660.982,699.0026.3 %5.0434.49122.7471.8 %5.0
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัดนครศรีธรรมราช 3,639.2014,141.89-288.6 %0.02,472.57644.1074.0 %5.0
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการจังหวัดขอนแก่นไม่ครบ10,286.80ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ526.90ประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการจังหวัดหนองคาย6,639.127,800.96-17.5 %0.01,276.36317.9075.1 %5.0
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการบ้านโมกุลฯ 5 รอบ จังหวัดลพบุรีไม่ครบ5,182.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ653.53ประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการบ้านศรีวนาไล จังหวัดอุบลราชธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่3,773.756,654.64-76.3 %0.03,466.91432.8687.5 %5.0
ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการบ้านทองพูนเผ่าพนัส จังหวัดอุบลราชธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้
ศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการ (โรงงานปีคนพิการสากล)6,946.076,174.0011.1 %5.0845.04370.5056.2 %5.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ การุณยเวศม์ จังหวัดชลบุรี16,220.2914,338.6611.6 %5.02,111.43652.0069.1 %5.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ จังหวัดราชบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบางปะกง13,708.8520,289.38-48.0 %0.02,052.62446.4478.3 %5.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถี(ชาย) จังหวัดปทุมธานี19,058.5512,605.6033.9 %5.01,461.71413.7271.7 %5.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถี(หญิง) จังหวัดปทุมธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิ จังหวัดนนทบุรี23,513.0521,380.009.1 %4.51,193.38982.2017.7 %5.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านเฟื่องฟ้า จังหวัดนนทบุรี22,365.9923,985.00-7.2 %0.01,209.61484.3860.0 %5.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี20,928.5820,399.002.5 %1.01,053.96581.5944.8 %5.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี(ชาย) จังหวัดนนทบุรี28,901.1023,580.0018.4 %5.01,244.54511.1058.9 %5.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านอุบลฮักแพง จังหวัดอุบลราชธานี1,601.663,508.80-119.1 %0.0619.06484.5021.7 %5.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดง20,668.2124,424.00-18.2 %0.01,173.61354.1969.8 %5.0
รวม 344,590 261,915 0.00 % 26,170 8,525 0.00 %