กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 140,411.98104,091.0025.9 %5.07,512.07956.1987.3 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 11 อุบลราชธานี6,416.184,441.1730.8 %5.02,450.89980.6160.0 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 8 (ราชบุรี)5,814.696,886.57-18.4 %0.02,051.88522.5074.5 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 10 อุดรธานี6,344.684,953.7221.9 %5.02,472.491,262.5548.9 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 12 สงขลา5,181.744,786.007.6 %3.51,933.70263.7886.4 %5.0
สำนักทรัพยากรนำ้บาดาลเขต 7 กำแพงเพชร6,967.696,612.205.1 %2.52,701.501,028.8561.9 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 9 ระยอง4,864.124,534.866.8 %3.02,093.42209.0090.0 %5.0
รวม 176,001 136,306 22.55 % 21,216 5,223 75.38 %