กรมโยธาธิการและผังเมือง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมโยธาธิการและผังเมือง460,720.56309,271.0032.9 %5.011,079.607,329.6433.8 %5.0
รวม 460,721 309,271 32.87 % 11,080 7,330 33.85 %