กรมโยธาธิการและผังเมือง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมโยธาธิการและผังเมือง236,885.84309,271.00-30.6 %0.011,079.607,329.6433.8 %5.0
รวม 236,886 309,271 -30.56 % 11,080 7,330 33.85 %