กรมวิทยาศาสตร์บริการ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมวิทยาศาสตร์บริการ189,008.81317,019.00-67.7 %0.06,689.762,460.9163.2 %5.0
รวม 189,009 317,019 -67.73 % 6,690 2,461 63.21 %