สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ206,501.94290,216.00-40.5 %0.08,584.52666.0192.2 %5.0
รวม 206,502 290,216 -40.54 % 8,585 666 92.24 %