สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน262,278.34384,876.88-46.7 %0.08,822.14936.0089.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร8,309.0115,965.00-92.1 %0.0984.62272.4172.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 110,688.2729,069.57-172.0 %0.075.04434.09-478.5 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 210,142.5513,923.00-37.3 %0.0870.92573.6434.1 %5.0
เศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์74,090.157,629.0089.7 %5.0164.07160.891.9 %0.5
โสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ20,389.444,970.0075.6 %5.0164.07118.5927.7 %5.0
รวม 385,898 456,433 -18.28 % 11,081 2,496 77.48 %