สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา152,732.36334,000.00-118.7 %0.06,280.161,272.6879.7 %5.0
รวม 152,732 334,000 -118.68 % 6,280 1,273 79.73 %