กองทัพบก
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กองทัพบก635,383.381,090,306.00-71.6 %0.019,409.0427,141.90-39.8 %0.0
กรมการขนส่งทหารบก(ขส.ทบ.) และ ศูนย์การเคลื่อนย้ายกองทัพบก(ศคย.ทบ.)268,735.22264,489.001.6 %0.58,912.8244,556.90-399.9 %0.0
กรมการทหารช่าง(กช.)735,006.44518,072.2229.5 %5.022,767.0819,522.6014.3 %5.0
กรมการทหารสื่่อสาร ( สส. )366,834.78204,690.0044.2 %5.06,380.25ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กรมการสัตว์ทหารบก(กส.ทบ.)132,741.19145,224.50-9.4 %0.06,120.702,330.9561.9 %5.0
กรมการสารวัตรทหารบก(สห.ทบ.)118,264.3553,575.0054.7 %5.05,626.694,798.8014.7 %5.0
กรมข่าวทหารบก (โรงเรียน ขว.ทบ.)ไม่ครบ22,876.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ570.50ประเมินไม่ได้0.0
กรมดุริยางค์ทหารบก(ดย.ทบ.)116,651.1874,803.0035.9 %5.06,242.642,110.0566.2 %5.0
กรมพลาธิการทหารบก (พธ.ทบ.)567,203.81297,505.0047.5 %5.011,986.5224,513.95-104.5 %0.0
กรมแพทย์ทหารบก(พบ.)1,793,927.10209,556.0088.3 %5.09,691.368,668.8010.6 %5.0
กรมยุทธโยธาทหารบก (ยย.ทบ.)131,488.06124,248.005.5 %2.56,742.917,838.25-16.2 %0.0
กรมยุทธศึกษาทหารบก(ยศ.ทบ.)398,461.34336,916.0015.4 %5.014,645.503,588.0075.5 %5.0
กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก(วศ.ทบ.)156,395.0089,053.0043.1 %5.06,624.107,056.50-6.5 %0.0
กรมสรรพาวุธทหารบก(สพ.ทบ.)1,232,187.00938,164.0623.9 %5.029,608.2228,066.105.2 %2.5
กรมสวัสดิการทหารบก(สก.ทบ.)171,872.94124,736.0027.4 %5.06,208.25ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองทัพภาคที่ 1(ทภ.1)295,136.19212,050.0028.2 %5.05,387.804,108.2523.7 %5.0
กองทัพภาคที่ 2(ทภ.2)692,340.81768,644.69-11.0 %0.013,230.1715,152.60-14.5 %0.0
กองทัพภาคที่ 4 (ทภ.4)5,820,709.002,752,752.3052.7 %5.0112,582.4433,473.7570.3 %5.0
กองพลทหารปืนใหญ่ (พล.ป.)333,555.34136,259.0059.1 %5.013,352.686,490.4051.4 %5.0
กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ (พล.ม.2 รอ.)ไม่ครบ341,869.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
บก.ทภ.๓ และ มทบ.39938,062.94613,192.1934.6 %5.016,915.104,728.6072.0 %5.0
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า(รร.จปร.)564,191.81520,195.097.8 %3.522,511.3923,918.50-6.3 %0.0
ศูนย์การบินทหารบก(ศบบ.)886,915.38329,631.0062.8 %5.016,351.549,429.6542.3 %5.0
สำนักงานตรวจสอบภายในทหารบก (สตน.ทบ.)108,257.8922,750.0079.0 %5.05,314.02457.5091.4 %5.0
สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบก (สวพ.ทบ.)87,728.5910,443.0088.1 %5.05,154.56444.0091.4 %5.0
หน่วยข่าวกรองทางทหาร(ขกท.)86,454.7836,462.0057.8 %5.05,142.062,193.0057.4 %5.0
หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก(นปอ.)918,298.13508,690.4744.6 %5.017,276.4515,030.7513.0 %5.0
หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน (นรด.)393,475.56214,229.0045.6 %5.06,960.336,188.5011.1 %5.0
หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ (พื้นที่ ล.บ.)ไม่ครบ533,971.56ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
(ส.1,ส.1/101,ส.1/102,พัน ส.ซบร.เขตหลัง) กผสป.357,275.56245,731.0031.2 %5.07,270.766,835.506.0 %3.0
กลุ่ม รพ.ทภ.21,420,000.001,235,430.5013.0 %5.08,202.545,126.5537.5 %5.0
กลุ่ม รพ.ทภ.3(10แห่ง) โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช1,260,094.80741,758.8141.1 %5.03,431.264,200.45-22.4 %0.0
กสษ.1 กส.ทบ.112,985.1936,819.4667.4 %5.02,450.102,317.005.4 %2.5
กสษ.2 กส.ทบ.97,949.1930,880.4968.5 %5.07,704.833,085.6560.0 %5.0
กสษ.3 กส.ทบ.41,563.1727,624.0033.5 %5.01,317.88268.5079.6 %5.0
ค่ายจักรพงษ์ (มทบ.12)632,077.25280,500.5955.6 %5.012,220.553,710.0069.6 %5.0
ค่ายธนะรัชต์(ศร. เเละ รร.กสร.ศสร.)1,803,024.00934,052.2548.2 %5.061,330.5915,628.8574.5 %5.0
ค่ายนวมินทราชินี (มทบ.14)849,887.56451,575.0046.9 %5.016,009.70ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ค่ายพรหมโยธี (พล.ร.2 รอ.)911,925.50845,113.007.3 %3.517,087.45ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ค่ายสุรสิงหนาท274,340.31121,582.0055.7 %5.08,754.52ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
จทบ.ร.บ./พล.พัฒนา 1352,048.50172,418.0951.0 %5.06,640.56ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
นสศ. พื้นที่ ช.ม.175,286.2359,939.0165.8 %5.03,678.62ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
นสศ. พื้นที่ น.ม.12,055.6619,503.22-61.8 %0.05,734.94ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
นสศ. พื้นที่ พ.ล.175,657.6455,949.0068.1 %5.04,226.63ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
บชร.1338,744.22168,341.0050.3 %5.09,167.67ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
บชร.2454,955.50174,396.9161.7 %5.08,022.047,063.3012.0 %5.0
บชร.3932,598.75556,198.5040.4 %5.015,830.0421,891.70-38.3 %0.0
ป.3 พัน.13(ค่ายยุทธศิลป์ประสิทธิ์)78,922.1527,050.0165.7 %5.01,678.751,450.0013.6 %5.0
ผอส.กสษ.3 กส.ทบ.45,582.7314,286.0868.7 %5.01,001.79754.2024.7 %5.0
แผนกสัตวบาล กสษ.2 กส.ทบ.44,272.865,510.8887.6 %5.01,146.52855.0025.4 %5.0
พล.1 รอ. และ นขต. (กทม.)2,216,769.001,563,483.0029.5 %5.037,749.515,800.0084.6 %5.0
พล.ม.3(ค่ายเปรมติณสูลานนท์)231,822.70113,804.0050.9 %5.07,325.056,003.3518.0 %5.0
พล.ร.6(ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช)693,908.06187,552.5573.0 %5.014,259.925,178.6063.7 %5.0
พล.ร.9 และ จทบ.ก.จ.1,741,837.901,242,114.0028.7 %5.029,095.44ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
พัน.สต.กส.ทบ.131,939.7749,111.0062.8 %5.02,862.36520.5081.8 %5.0
พัน.สท.44,311.8420,974.1352.7 %5.06,145.63884.6585.6 %5.0
ม.4 รอ(พื้นที่สระบุรี)965,140.75555,651.7542.4 %5.017,636.9416,469.306.6 %3.0
มณฑลทหารบกที่ 28 (ค่ายศรีสองรัก)447,013.4187,844.9880.3 %5.020,814.644,495.0078.4 %5.0
มณฑลทหารบกที่ 31797,145.44515,581.3435.3 %5.013,324.165,841.5056.2 %5.0
มณฑลทหารบกที่ 33 (ค่ายกาวิละ)786,028.88452,637.7542.4 %5.014,850.4640,180.25-170.6 %0.0
มณฑลทหารบกที่ 36ไม่ครบ616,283.31ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ17,671.00ประเมินไม่ได้0.0
มณฑลทหารบกที่ 38 ( มทบ.38 )497,213.91146,012.9870.6 %5.09,732.689,220.605.3 %2.5
มทบ.11 และ นขต.524,591.94310,321.0040.8 %5.09,832.443,405.0065.4 %5.0
มทบ.13(จทบ.ส.บ.,ป.พัน.11รอ.,ป.พัน.31รอ.)592,875.25241,545.0059.3 %5.010,853.93ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
มทบ.15410,315.34163,562.0060.1 %5.07,487.34ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
มทบ.210 (ค่ายพระยอดเมืองขวาง)245,843.1468,236.2772.2 %5.06,112.683,668.1540.0 %5.0
มทบ.22965,407.63379,664.6360.7 %5.019,142.6810,665.0044.3 %5.0
มทบ.23(ค่ายศรีพัชรินทร)607,618.44112,949.9981.4 %5.011,215.696,320.0043.7 %5.0
มทบ.24 (ค่ายประจักษ์ศิลปาคม)381,317.91165,833.9156.5 %5.07,742.103,638.2553.0 %5.0
มทบ.25 ( ค่ายวีรวัฒน์โยธิน )335,954.38144,980.0056.8 %5.06,618.014,032.6039.1 %5.0
มทบ.26 (ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก)471,444.4186,612.3981.6 %5.09,554.058,447.9511.6 %5.0
มทบ.27 (ค่ายประเสริฐสงคราม)277,885.1698,070.0064.7 %5.05,484.943,981.2027.4 %5.0
มทบ.29(ค่ายกฤษณ์สีวะรา)381,625.84148,315.0261.1 %5.07,740.942,557.5567.0 %5.0
มทบ.310658,074.7589,549.4686.4 %5.011,798.329,517.8019.3 %5.0
มทบ.32369,735.72164,979.0055.4 %5.06,979.933,884.9044.3 %5.0
มทบ.3429,645.67140,807.36-375.0 %0.01,110.6415,716.10-1,315.0 %0.0
มทบ.35464,986.56237,889.2848.8 %5.09,254.817,877.4014.9 %5.0
มทบ.37307,429.6397,521.4868.3 %5.06,290.344,580.0027.2 %5.0
ร.12 รอ. และ นขต.282,297.25174,265.0038.3 %5.05,319.70ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ร.13 พัน.1 (ค่ายเจ้าพระยาสุนทรธรรมธาดา)131,166.7044,009.0366.4 %5.02,364.001,035.5056.2 %5.0
ร.13 พัน.2 และ พัน.3(ค่ายเจ้าพระยาสุรวงศ์วัฒนศักดิ์)287,604.3873,069.0074.6 %5.05,525.303,234.5041.5 %5.0
ร.16(ค่ายบดินทรเดชา)382,558.72103,737.0172.9 %5.07,150.835,994.5016.2 %5.0
ร.31 รอ.533,863.19254,152.0052.4 %5.010,425.26ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ร.8 พัน.2(ค่ายมหาศักดิพลเสพ)160,514.7320,115.0087.5 %5.08,425.242,396.7071.6 %5.0
ร.8(ค่ายสีหราชเดโชไชย)329,885.75104,683.0068.3 %5.06,211.505,226.0515.9 %5.0
รพ.ของ ทภ.1431,381.22431,903.47-0.1 %0.01,358.17ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รพ.รร.จปร.126,889.5868,867.0045.7 %5.0569.17246.0056.8 %5.0
รร.กส.กส.ทบ.55,069.6430,586.7844.5 %5.02,822.59911.3567.7 %5.0
รร.ขส.ขส.ทบ.54,572.73158,506.59-190.5 %0.01,376.773,830.00-178.2 %0.0
รร.พธ.พธ.ทบ.55,035.8239,709.0027.8 %5.02,687.802,635.002.0 %1.0
รร.ส.สส.77,198.2748,904.0036.7 %5.03,005.51ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า(รพ.รร.6)1,438,998.402,946,109.00-104.7 %0.08,100.497,067.2012.8 %5.0
โรงพยาบาลอานันทมหิดล(รพ.อ.ป.ร.)436,316.2823,623.0094.6 %5.03,156.443,513.00-11.3 %0.0
โรงเรียนทหารช่าง กรมการทหารช่าง (รร.ช.กช.)110,820.1960,812.7145.1 %5.04,471.963,993.8010.7 %5.0
โรงเรียนเสนาธิการทหารบก87,469.85140,248.00-60.3 %0.02,280.13469.6579.4 %5.0
วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า(วพม.) และ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก(วพบ.)232,841.14225,051.003.3 %1.55,986.823,725.0037.8 %5.0
ศสท.กส.ทบ.174,529.1359,358.8166.0 %5.08,534.152,210.3574.1 %5.0
ศูนย์การทหารปืนใหญ่ (ศป.) 982,491.06349,430.0664.4 %5.037,585.1911,689.2568.9 %5.0
ศูนย์การทหารม้า(ศม.)683,185.13301,192.0355.9 %5.026,911.2914,580.3545.8 %5.0
ศูนย์ฝึกทางยุทธวิธีกองทัพบก(ศฝยว.ทบ.)83,466.5323,248.0072.1 %5.07,514.151,936.6574.2 %5.0
รวม 51,037,564 30,068,480 41.09 % 925,417 632,576 0.00 %