กองทัพบก
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กองทัพบก0.000.000.0 %0.00.0027,141.900.0 %0.0
กรมการขนส่งทหารบก(ขส.ทบ.) และ ศูนย์การเคลื่อนย้ายกองทัพบก(ศคย.ทบ.)0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
กรมการทหารช่าง(กช.)735,006.44518,072.2229.5 %5.022,767.0819,522.6014.3 %5.0
กรมการทหารสื่่อสาร ( สส. )0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
กรมการสัตว์ทหารบก(กส.ทบ.)0.00145,224.500.0 %0.00.002,330.950.0 %0.0
กรมการสารวัตรทหารบก(สห.ทบ.)118,264.350.000.0 %0.05,626.694,798.8014.7 %5.0
กรมข่าวทหารบก (โรงเรียน ขว.ทบ.)0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
กรมดุริยางค์ทหารบก(ดย.ทบ.)116,651.1874,341.0036.3 %5.06,242.642,110.0566.2 %5.0
กรมพลาธิการทหารบก (พธ.ทบ.)567,203.81297,505.0047.5 %5.011,986.5224,513.95-104.5 %0.0
กรมแพทย์ทหารบก(พบ.)1,793,927.10209,556.0088.3 %5.09,691.368,668.8010.6 %5.0
กรมยุทธโยธาทหารบก (ยย.ทบ.)0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
กรมยุทธศึกษาทหารบก(ยศ.ทบ.)398,461.34336,916.0015.4 %5.014,645.503,588.0075.5 %5.0
กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก(วศ.ทบ.)156,395.000.000.0 %0.06,624.107,056.50-6.5 %0.0
กรมสรรพาวุธทหารบก(สพ.ทบ.)1,232,187.00951,078.8122.8 %5.029,608.2229,966.10-1.2 %0.0
กรมสวัสดิการทหารบก(สก.ทบ.)171,872.94124,736.0027.4 %5.06,208.250.000.0 %0.0
กองทัพภาคที่ 1(ทภ.1)0.000.000.0 %0.00.004,108.250.0 %0.0
กองทัพภาคที่ 2(ทภ.2)692,340.81768,644.69-11.0 %0.013,230.1715,152.60-14.5 %0.0
กองทัพภาคที่ 4 (ทภ.4)0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
กองพลทหารปืนใหญ่ (พล.ป.)0.000.000.0 %0.00.006,490.400.0 %0.0
กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ (พล.ม.2 รอ.)0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
บก.ทภ.๓ และ มทบ.390.000.000.0 %0.00.004,728.600.0 %0.0
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า(รร.จปร.)564,191.81520,195.097.8 %3.522,511.3923,918.50-6.3 %0.0
ศูนย์การบินทหารบก(ศบบ.)886,915.38329,631.0062.8 %5.016,351.540.000.0 %0.0
สำนักงานตรวจสอบภายในทหารบก (สตน.ทบ.)108,257.8922,750.0079.0 %5.05,314.02457.5091.4 %5.0
สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบก (สวพ.ทบ.)0.0010,443.000.0 %0.00.00444.000.0 %0.0
หน่วยข่าวกรองทางทหาร(ขกท.)86,454.780.000.0 %0.05,142.060.000.0 %0.0
หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก(นปอ.)0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน (นรด.)393,475.56214,229.0045.6 %5.07,378.57185,190.50-2,409.8 %0.0
หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ (พื้นที่ ล.บ.)0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
(ส.1,ส.1/101,ส.1/102,พัน ส.ซบร.เขตหลัง) กผสป.0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
กลุ่ม รพ.ทภ.21,411,161.301,235,430.5012.5 %5.08,202.545,126.5537.5 %5.0
กลุ่ม รพ.ทภ.3(10แห่ง) โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช1,260,094.80741,758.8141.1 %5.03,431.260.000.0 %0.0
กสษ.1 กส.ทบ.93,353.6036,819.4660.6 %5.02,089.372,317.00-10.9 %0.0
กสษ.2 กส.ทบ.97,949.1930,880.4968.5 %5.07,704.833,085.6560.0 %5.0
กสษ.3 กส.ทบ.41,563.1727,624.0033.5 %5.01,317.88126.0090.4 %5.0
ค่ายจักรพงษ์ (มทบ.12)632,077.25280,500.5955.6 %5.012,220.553,710.0069.6 %5.0
ค่ายธนะรัชต์(ศร. เเละ รร.กสร.ศสร.)1,803,024.00934,052.2548.2 %5.061,330.5915,628.8574.5 %5.0
ค่ายนวมินทราชินี (มทบ.14)849,887.56451,575.0046.9 %5.016,009.700.000.0 %0.0
ค่ายพรหมโยธี (พล.ร.2 รอ.)911,925.50845,113.007.3 %3.517,087.450.000.0 %0.0
ค่ายสุรสิงหนาท0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
จทบ.ร.บ./พล.พัฒนา 10.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
นสศ. พื้นที่ ช.ม.0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
นสศ. พื้นที่ น.ม.0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
นสศ. พื้นที่ พ.ล.0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
บชร.10.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
บชร.2454,955.50174,396.9161.7 %5.08,022.047,063.3012.0 %5.0
บชร.30.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ป.3 พัน.13(ค่ายยุทธศิลป์ประสิทธิ์)78,922.1526,857.0166.0 %5.01,678.751,450.0013.6 %5.0
ผอส.กสษ.3 กส.ทบ.45,582.7314,286.0868.7 %5.01,001.79754.2024.7 %5.0
แผนกสัตวบาล กสษ.2 กส.ทบ.44,272.865,510.8887.6 %5.0781.00648.0017.0 %5.0
พล.1 รอ. และ นขต. (กทม.)2,216,769.001,563,483.0029.5 %5.037,749.515,800.0084.6 %5.0
พล.ม.3(ค่ายเปรมติณสูลานนท์)231,822.70113,804.0050.9 %5.07,325.056,003.3518.0 %5.0
พล.ร.6(ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช)693,908.06187,552.5573.0 %5.014,259.925,178.6063.7 %5.0
พล.ร.9 และ จทบ.ก.จ.0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
พัน.สต.กส.ทบ.131,939.7749,111.0062.8 %5.02,862.36520.5081.8 %5.0
พัน.สท.44,311.8420,974.1352.7 %5.06,145.63884.6585.6 %5.0
ม.4 รอ(พื้นที่สระบุรี)965,140.750.000.0 %0.017,636.940.000.0 %0.0
มณฑลทหารบกที่ 28 (ค่ายศรีสองรัก)447,013.4187,844.9880.3 %5.020,814.644,495.0078.4 %5.0
มณฑลทหารบกที่ 310.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
มณฑลทหารบกที่ 33 (ค่ายกาวิละ)786,028.880.000.0 %0.014,850.4640,180.25-170.6 %0.0
มณฑลทหารบกที่ 360.00616,283.310.0 %0.00.000.000.0 %0.0
มณฑลทหารบกที่ 38 ( มทบ.38 )497,213.91146,012.9870.6 %5.09,732.680.000.0 %0.0
มทบ.11 และ นขต.0.000.000.0 %0.00.003,405.000.0 %0.0
มทบ.13(จทบ.ส.บ.,ป.พัน.11รอ.,ป.พัน.31รอ.)592,875.25241,545.0059.3 %5.010,853.930.000.0 %0.0
มทบ.150.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
มทบ.210 (ค่ายพระยอดเมืองขวาง)245,843.1469,125.2271.9 %5.06,112.683,668.1540.0 %5.0
มทบ.22965,407.63379,664.6360.7 %5.019,142.6810,665.0044.3 %5.0
มทบ.23(ค่ายศรีพัชรินทร)607,618.44112,949.9981.4 %5.011,215.696,320.0043.7 %5.0
มทบ.24 (ค่ายประจักษ์ศิลปาคม)381,317.91165,833.9156.5 %5.07,742.103,638.2553.0 %5.0
มทบ.25 ( ค่ายวีรวัฒน์โยธิน )335,954.38144,980.0056.8 %5.06,618.014,032.6039.1 %5.0
มทบ.26 (ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก)471,444.4186,612.3981.6 %5.09,554.058,447.9511.6 %5.0
มทบ.27 (ค่ายประเสริฐสงคราม)277,885.1698,070.0064.7 %5.05,484.940.000.0 %0.0
มทบ.29(ค่ายกฤษณ์สีวะรา)381,625.84148,315.0261.1 %5.07,740.942,557.5567.0 %5.0
มทบ.310658,074.7589,549.4686.4 %5.011,798.329,517.8019.3 %5.0
มทบ.32369,735.72164,979.0055.4 %5.06,979.933,884.9044.3 %5.0
มทบ.3429,645.67140,807.36-375.0 %0.01,110.6415,716.10-1,315.0 %0.0
มทบ.35464,986.56237,889.2848.8 %5.09,254.810.000.0 %0.0
มทบ.37307,429.6397,521.4868.3 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
ร.12 รอ. และ นขต.0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ร.13 พัน.1 (ค่ายเจ้าพระยาสุนทรธรรมธาดา)131,166.7044,009.0366.4 %5.02,364.001,035.5056.2 %5.0
ร.13 พัน.2 และ พัน.3(ค่ายเจ้าพระยาสุรวงศ์วัฒนศักดิ์)287,604.3873,069.0074.6 %5.05,525.303,234.5041.5 %5.0
ร.16(ค่ายบดินทรเดชา)382,558.72103,737.0172.9 %5.07,150.835,994.5016.2 %5.0
ร.31 รอ.533,863.19254,152.0052.4 %5.010,425.260.000.0 %0.0
ร.8 พัน.2(ค่ายมหาศักดิพลเสพ)160,514.7320,115.0087.5 %5.08,425.242,396.7071.6 %5.0
ร.8(ค่ายสีหราชเดโชไชย)329,885.75104,683.0068.3 %5.06,211.505,467.1512.0 %5.0
รพ.ของ ทภ.10.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
รพ.รร.จปร.126,889.580.000.0 %0.0569.170.000.0 %0.0
รร.กส.กส.ทบ.55,069.640.000.0 %0.02,822.59911.3567.7 %5.0
รร.ขส.ขส.ทบ.0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
รร.พธ.พธ.ทบ.55,035.8239,709.0027.8 %5.02,687.802,635.002.0 %1.0
รร.ส.สส.0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า(รพ.รร.6)1,438,998.402,946,109.00-104.7 %0.08,100.497,067.2012.8 %5.0
โรงพยาบาลอานันทมหิดล(รพ.อ.ป.ร.)436,316.2823,623.0094.6 %5.03,156.443,513.00-11.3 %0.0
โรงเรียนทหารช่าง กรมการทหารช่าง (รร.ช.กช.)110,820.1960,812.7145.1 %5.04,471.963,993.8010.7 %5.0
โรงเรียนเสนาธิการทหารบก0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า(วพม.) และ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก(วพบ.)232,841.14225,051.003.3 %1.55,986.820.000.0 %0.0
ศสท.กส.ทบ.174,529.1359,358.8166.0 %5.08,534.152,210.3574.1 %5.0
ศูนย์การทหารปืนใหญ่ (ศป.) 982,491.060.000.0 %0.037,585.1911,689.2568.9 %5.0
ศูนย์การทหารม้า(ศม.)0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ศูนย์ฝึกทางยุทธวิธีกองทัพบก(ศฝยว.ทบ.)83,466.5323,248.0072.1 %5.07,514.151,936.6574.2 %5.0
รวม 30,095,684 17,496,762 0.00 % 556,548 548,449 0.00 %