กรมการแพทย์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการแพทย์ 139,162.6981,685.5041.3 %5.05,861.19991.8083.1 %5.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ เชียงใหม่149,761.2075,640.0049.5 %5.06,500.571,418.2578.2 %5.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ แม่ฮ่องสอน39,190.3524,992.0036.2 %5.02,523.03405.6183.9 %5.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น119,901.6456,121.0053.2 %5.03,511.33516.2585.3 %5.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี121,513.0625,548.0079.0 %5.01,218.83429.9064.7 %5.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา97,022.7846,020.0052.6 %5.02,827.26723.4374.4 %5.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี55,282.7828,080.0049.2 %5.02,174.56302.8186.1 %5.0
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี780,897.13900,000.00-15.3 %0.04,917.182,236.9654.5 %5.0
โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่92,662.2996,520.00-4.2 %0.04,178.51241.4594.2 %5.0
โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี148,864.98128,128.0013.9 %5.03,170.89819.3574.2 %5.0
โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี125,536.43141,925.00-13.1 %0.01,486.431,312.7911.7 %5.0
โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี161,291.88344,588.00-113.6 %0.02,108.032,802.80-33.0 %0.0
โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง143,405.98161,446.00-12.6 %0.02,703.47822.6069.6 %5.0
โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี167,295.8155,167.3367.0 %5.02,658.761,035.9161.0 %5.0
โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี154,548.59144,771.006.3 %3.02,682.98935.0065.2 %5.0
โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี138,067.70194,109.00-40.6 %0.03,889.101,002.4174.2 %5.0
โรงพยาบาลราชวิถี1,294,389.801,543,852.00-19.3 %0.09,615.821,514.3084.3 %5.0
โรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จังหวัดตรัง41,199.4920,312.0050.7 %5.01,541.08257.8583.3 %5.0
โรงพยาบาลเลิดสิน944,408.88813,420.0013.9 %5.05,229.491,401.9473.2 %5.0
โรงพยาบาลสงฆ์190,436.94336,613.00-76.8 %0.01,688.701,282.5024.1 %5.0
โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี23,997.5921,205.0011.6 %5.01,381.01591.9857.1 %5.0
สถาบันประสาทวิทยา347,805.88584,110.00-67.9 %0.01,937.11362.1181.3 %5.0
สถาบันพยาธิวิทยา61,532.0155,000.0010.6 %5.0421.1479.2081.2 %5.0
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ312,984.53358,088.00-14.4 %0.04,067.68671.6883.5 %5.0
สถาบันโรคผิวหนัง114,018.44150,732.13-32.2 %0.0515.13626.05-21.5 %0.0
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี2,910,871.00773,503.3173.4 %5.04,757.38901.5281.1 %5.0
รวม 8,876,050 7,161,577 19.32 % 83,567 23,686 71.66 %