กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์762,456.31966,000.00-26.7 %0.07,971.172,422.2669.6 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย33,521.1113,215.6060.6 %5.012,625.90219.4598.3 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11/1 ภูเก็ต20,215.559,834.9451.3 %5.01,018.12450.6055.7 %5.0
รวม 816,193 989,051 -21.18 % 21,615 3,092 85.69 %