กรมสุขภาพจิต
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมสุขภาพจิต 93,829.0867,894.0027.6 %5.05,589.171,506.8873.0 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์172,462.5968,443.2060.3 %5.03,978.49326.2291.8 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์68,892.0747,971.0030.4 %5.01,618.611,193.6926.3 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์169,976.4797,300.9942.8 %5.06,569.302,358.1364.1 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์159,822.4154,928.0065.6 %5.02,743.921,752.9236.1 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์81,170.5637,803.0053.4 %5.03,559.11678.5780.9 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์155,978.2789,297.0042.8 %5.01,625.99749.2253.9 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์69,297.4759,214.0014.6 %5.02,451.531,291.5747.3 %5.0
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์226,466.52103,583.0054.3 %5.05,252.81849.6583.8 %5.0
โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์110,905.5260,929.0045.1 %5.01,572.49423.7573.1 %5.0
โรงพยาบาลศรีธัญญา616,733.88411,160.0033.3 %5.06,030.651,398.4476.8 %5.0
โรงพยาบาลสวนปรุง280,778.03112,438.5060.0 %5.07,076.19676.8390.4 %5.0
โรงพยาบาลสวนสราญรมย์286,003.25140,128.0051.0 %5.05,675.781,666.6770.6 %5.0
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์174,787.2372,485.0058.5 %5.02,012.63535.2873.4 %5.0
สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา364,927.09291,127.0020.2 %5.04,712.751,121.7176.2 %5.0
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์131,940.0095,399.0027.7 %5.04,811.14782.5683.7 %5.0
สถาบันราชานุกูล183,952.8172,588.0060.5 %5.02,139.16516.6175.9 %5.0
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ32,790.258,058.0075.4 %5.01,990.26185.1690.7 %5.0
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้4,024.290.000.0 %0.51,053.21160.3484.8 %5.0
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์18,380.1613,178.0028.3 %5.02,945.31187.6093.6 %5.0
รวม 3,399,094 1,903,925 43.99 % 73,409 18,362 74.99 %