กรมโรงงานอุตสาหกรรม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมโรงงานอุตสาหกรรม 136,211.56116,856.0014.2 %5.07,024.311,845.7073.7 %5.0
รวม 136,212 116,856 14.21 % 7,024 1,846 73.72 %