สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 101,255.75115,640.00-14.2 %0.05,761.14819.4685.8 %5.0
รวม 101,256 115,640 -14.21 % 5,761 819 85.78 %