สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 266,022.53351,708.00-32.2 %0.058,951.3920,739.3964.8 %5.0
กองการต่างประเทศ(ตท.) ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.02,949.60862.7570.8 %5.0
กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน(บช.ตชด.) 128,576.51154,514.00-20.2 %0.029,392.8215,799.1546.2 %5.0
กองบัญชาการตำรวจนครบาล(บช.น.) 78,822.59140,471.00-78.2 %0.029,857.117,719.5174.1 %5.0
กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด(บช.ปส.) 60,332.8393,549.00-55.1 %0.06,459.449,017.84-39.6 %0.0
กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง(บช.ก.) 32,685.6426,338.0019.4 %5.07,680.495,044.5834.3 %5.0
กองบัญชาการตำรวจสันติบาล(บช.ส.)38,071.1021,612.0043.2 %5.07,885.436,432.3718.4 %5.0
กองบัญชาการศึกษา (บช.ศ.) 200,189.66140,830.0229.7 %5.043,851.483,663.1491.6 %5.0
กองบินตำรวจ(บ.ตร.) 981,735.0678,809.1092.0 %5.021,385.356,463.2069.8 %5.0
กองวินัย(วน.) 16,577.428,058.0051.4 %5.02,374.10249.2289.5 %5.0
กองสารนิเทศ(สท.) 22,985.9135,420.00-54.1 %0.02,867.67432.6284.9 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 161,462.2555,251.0010.1 %5.011,288.339,984.5511.5 %5.0
โรงพยาบาลตำรวจ(รพ.ตร.) 3,532,639.001,905,450.0046.1 %5.02,528.722,307.108.8 %4.0
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ(รร.นรต.) 701,336.00484,160.0031.0 %5.01,910.6410,302.55-439.2 %0.0
สง.คณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ(สง.ก.ต.ช.)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,447.49450.9468.8 %5.0
สำนักงานกฎหมายและคดี(กมค.) ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0983.201,007.25-2.4 %0.0
สำนักงานกำลังพล(สกพ.)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.04,822.36995.5979.4 %5.0
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ(สง.ก.ตร.) ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.05,912.142,179.3563.1 %5.0
สำนักงานงบประมาณและการเงิน(สงป.)8,101.562,979.0063.2 %5.01,535.491,996.59-30.0 %0.0
สำนักงานจเรตำรวจ(จต.) 39,406.8627,000.0031.5 %5.09,012.674,212.5053.3 %5.0
สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.) 66,041.81134,000.00-102.9 %0.09,477.513,920.5358.6 %5.0
สำนักงานตรวจสอบภายใน (สตส.) 20,793.1813,000.0037.5 %5.04,069.362,067.3949.2 %5.0
สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(สทส.) ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.03,081.891,241.4859.7 %5.0
สำนักงานนายตำรวจราชสำนักประจำ(สง.นรป.) ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ(สพฐ.ตร.) 15,798.0812,097.0023.4 %5.03,693.062,447.6933.7 %5.0
สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ(สยศ.ตร.)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,213.501,078.5311.1 %5.0
สำนักงานเลขานุการตำรวจแห่งชาติ (สลก.ตร.)24,273.3325,022.00-3.1 %0.04,642.89780.8783.2 %5.0
สำนักงานส่งกำลังบำรุง(สกบ.) 117,524.8597,000.0017.5 %5.017,819.064,764.8773.3 %5.0
กองกฎหมายไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.02,458.00780.4568.2 %5.0
กองการเงิน (กง.สงป.) 41,944.3922,780.0045.7 %5.04,424.40910.7179.4 %5.0
กองคดีปกครองและคดีแพ่ง ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,119.76564.3049.6 %5.0
กองคดีอาญาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,693.29657.3161.2 %5.0
กองงบประมาณ(งป.สงป.) 21,182.9310,025.0052.7 %5.03,135.753,119.690.5 %0.5
กองตำรวจสื่อสาร63,430.80115,604.00-82.3 %0.013,094.282,796.1078.6 %5.0
กองทะเบียนประวัติอาชญากร46,326.4366,000.00-42.5 %0.08,591.801,104.3787.1 %5.0
กองทะเบียนพล สกพ.41,867.3027,374.0034.6 %5.022,096.931,446.4893.5 %5.0
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 124,602.9826,675.60-8.4 %0.04,139.581,602.6761.3 %5.0
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2107,124.4118,000.0083.2 %5.041,251.223,623.4091.2 %5.0
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 311,950.384,400.2063.2 %5.01,572.57876.5044.3 %5.0
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 418,480.9210,512.0043.1 %5.01,354.183,348.46-147.3 %0.0
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 517,343.026,097.0564.8 %5.01,948.832,053.76-5.4 %0.0
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 615,696.719,098.9142.0 %5.06,115.442,038.0866.7 %5.0
กองบังคับการตำรวจจราจร107,347.36130,000.00-21.1 %0.038,331.5668,628.55-79.0 %0.0
กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว23,043.2520,000.0013.2 %5.05,937.9513,928.62-134.6 %0.0
กองบังคับการตำรวจทางหลวง28,497.2432,516.00-14.1 %0.05,818.426,119.50-5.2 %0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 219,314.5616,623.0013.9 %5.02,231.235,740.49-157.3 %0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 319,940.8412,850.0035.6 %5.02,627.935,950.48-126.4 %0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 418,046.824,651.0074.2 %5.02,659.227,309.60-174.9 %0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 1ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.03,096.863,050.001.5 %0.5
กองบังคับการตำรวจนครบาล 5 ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.02,901.216,961.98-140.0 %0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 624,627.8124,765.00-0.6 %0.03,476.882,429.2030.1 %5.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 721,473.3217,526.0018.4 %5.04,524.655,038.02-11.3 %0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 818,078.4115,526.0014.1 %5.02,842.67124.1295.6 %5.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 990,041.6762,828.0030.2 %5.03,026.3113,099.40-332.9 %0.0
กองบังคับการตำรวจน้ำ119,486.0495,212.1120.3 %5.048,095.87181,497.84-277.4 %0.0
กองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด 3 (บก.ปส.3 บช.ปส.)135,065.7042,657.2068.4 %5.08,374.455,414.2735.3 %5.0
กองบังคับการตำรวจรถไฟ98,875.492,519.7097.5 %5.010,411.109,660.097.2 %3.5
กองบังคับการตำรวจสันติบาล 1103,258.3370,406.3031.8 %5.028,212.3813,035.1853.8 %5.0
กองบังคับการตำรวจสันติบาล 229,262.735,362.0081.7 %5.06,570.276,508.900.9 %0.5
กองบังคับการตำรวจสันติบาล 364,676.6145,697.0029.3 %5.019,297.257,908.6159.0 %5.0
กองบังคับการตำรวจสันติบาล 4 ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.02,081.671,640.8121.2 %5.0
กองบังคับการปราบปราม30,929.238,000.0074.1 %5.08,090.1515,311.15-89.3 %0.0
กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค49,257.8131,926.9935.2 %5.06,286.762,445.1861.1 %5.0
กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม20,934.7119,769.005.6 %2.53,720.385,542.37-49.0 %0.0
กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี25,949.4119,738.7223.9 %5.015,433.023,756.5875.7 %5.0
กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ42,218.5033,969.0019.5 %5.021,168.301,983.3990.6 %5.0
กองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ 68,536.1532,606.2852.4 %5.012,679.417,793.4038.5 %5.0
กองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ27,765.6313,946.4749.8 %5.05,128.502,167.9857.7 %5.0
กองบังคับการสนับสนุนทางเทคโนโลยี35,763.3213,843.0061.3 %5.01,789.49726.5059.4 %5.0
กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ บช.ตชด.48,830.4276,842.38-57.4 %0.02,550.5023,992.92-840.7 %0.0
กองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
กองบังคับการสืบสวนสอบสวน กองบัญชาการตำรวจนครบาลไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.09,182.6011,916.45-29.8 %0.0
กองบังคับการสืบสวนสอบสวน(บก.สส.สตม.)สตม.35,190.3943,235.00-22.9 %0.09,882.616,378.6735.5 %5.0
กองบัญชี(กช.สงป.)14,020.967,903.0043.6 %5.01,845.45683.5763.0 %5.0
กองแผนงานกิจการพิเศษ(ผก.) สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.02,063.941,203.7141.7 %5.0
กองแผนงานอาชญากรรม(ผอ.)สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,638.671,078.7434.2 %5.0
กองพลาธิการ (พธ.) สกบ.ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.03,638.082,788.6823.3 %5.0
กองพิสูจน์หลักฐานกลาง30,560.3554,187.00-77.3 %0.0106,509.472,086.1998.0 %5.0
กองยุทธศาสตร์(ยศ.) สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,545.03660.8957.2 %5.0
กองโยธาธิการ (ยธ.) สกบ.ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.03,200.363,166.121.1 %0.5
กองวิจัย(วจ.) สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,739.21505.4970.9 %5.0
กองสรรพาวุูธ (สพ.) สกบ.ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.04,221.723,009.6628.7 %5.0
กองสวัสดิการ สกพ.25,349.7417,298.0031.8 %5.06,645.394,071.4038.7 %5.0
กองอัตรากำลัง สกพ.ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.02,937.90371.5087.4 %5.0
บก.กฝ.บช.ตชด.27,201.7419,000.0030.2 %5.04,379.471,502.0065.7 %5.0
บก.ข่าวกรองยาเสพติด บช.ปส.27,043.296,917.7074.4 %5.06,213.507,789.67-25.4 %0.0
บก.ตชด.ภาค 163,032.9977,996.44-23.7 %0.02,367.163,731.75-57.6 %0.0
บก.ตชด.ภาค 241,466.1836,558.1311.8 %5.03,823.152,609.6531.7 %5.0
บก.ตชด.ภาค 331,504.8227,017.4014.2 %5.069,396.399,070.2586.9 %5.0
บก.ตชด.ภาค 428,748.1816,072.6844.1 %5.05,061.064,229.1516.4 %5.0
บก.ปส.1 บช.ปส.59,909.9629,567.0050.6 %5.06,322.8915,925.10-151.9 %0.0
บก.ปส.2 บช.ปส.34,836.0713,963.0059.9 %5.06,240.813,711.6340.5 %5.0
บก.ปส.4 บช.ปส.49,393.23ไม่ครบประเมินไม่ได้0.010,532.08ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
โรงพยาบาลดารารัศมี44,662.0324,202.5845.8 %5.03,747.99354.4690.5 %5.0
โรงพยาบาลนวุฒิสมเด็จย่า16,108.1513,500.0016.2 %5.0296.55123.0058.5 %5.0
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศกลาง40,988.6668,285.00-66.6 %0.03,053.05922.9869.8 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 1101,486.0125,232.0075.1 %5.039,560.47661.4398.3 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 1019,395.3725,656.00-32.3 %0.061,910.41832.5098.7 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 216,016.9718,546.16-15.8 %0.033,862.752,861.2391.6 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 361,876.8517,220.0072.2 %5.029,043.931,090.0096.2 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 4129,863.2214,307.0089.0 %5.056,372.93715.9298.7 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 524,985.199,919.3060.3 %5.07,090.181,097.0084.5 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 6 60,232.6512,800.0078.7 %5.022,277.91513.9597.7 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 76,472.629,623.90-48.7 %0.03,143.60947.1669.9 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 863,217.307,348.0088.4 %5.045,335.48840.4898.1 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 911,124.7511,166.00-0.4 %0.06,616.74802.4487.9 %5.0
สถาบันส่งเสริมงานสอบสวน50,392.1076,960.00-52.7 %0.02,793.67879.5368.5 %5.0
ส่วนตรวจสอบสำนวนคดีอุทธรณ์และฎีกา8,361.60663.0092.1 %5.0764.71166.9078.2 %5.0
รวม 9,168,596 5,658,761 38.28 % 1,262,179 678,148 46.27 %