สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 266,022.530.000.0 %0.058,951.3920,739.3964.8 %5.0
กองการต่างประเทศ(ตท.) ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.00.00862.750.0 %0.5
กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน(บช.ตชด.) 0.00154,514.000.0 %0.50.0015,799.150.0 %0.5
กองบัญชาการตำรวจนครบาล(บช.น.) 0.000.000.0 %0.000.000.0 %
กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด(บช.ปส.) 60,332.8393,549.00-55.1 %0.06,459.449,017.84-39.6 %0.0
กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง(บช.ก.) 32,685.6426,338.0019.4 %5.07,680.495,044.5834.3 %5.0
กองบัญชาการตำรวจสันติบาล(บช.ส.)0.000.000.0 %0.000.000.0 %
กองบัญชาการศึกษา (บช.ศ.) 0.000.000.0 %0.000.000.0 %
กองบินตำรวจ(บ.ตร.) 981,735.0651,076.1094.8 %5.021,385.356,463.2069.8 %5.0
กองวินัย(วน.) 16,577.428,058.0051.4 %5.02,374.10249.2289.5 %5.0
กองสารนิเทศ(สท.) 22,985.9135,420.00-54.1 %0.02,867.67432.6284.9 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 10.000.000.0 %0.000.000.0 %
โรงพยาบาลตำรวจ(รพ.ตร.) 0.000.000.0 %0.000.000.0 %
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ(รร.นรต.) 701,336.00484,160.0031.0 %5.01,910.6410,302.55-439.2 %0.0
สง.คณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ(สง.ก.ต.ช.)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,447.49450.9468.8 %5.0
สำนักงานกฎหมายและคดี(กมค.) ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.00.000.000.0 %0.5
สำนักงานกำลังพล(สกพ.)0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ(สง.ก.ตร.) ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.05,912.142,248.2662.0 %5.0
สำนักงานงบประมาณและการเงิน(สงป.)8,101.562,979.0063.2 %5.01,535.491,996.59-30.0 %0.0
สำนักงานจเรตำรวจ(จต.) 39,406.8627,000.0031.5 %5.09,012.670.000.0 %0.0
สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.) 0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานตรวจสอบภายใน (สตส.) 20,793.1813,000.0037.5 %5.04,069.362,067.3949.2 %5.0
สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(สทส.) ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.03,081.891,241.4859.7 %5.0
สำนักงานนายตำรวจราชสำนักประจำ(สง.นรป.) ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ(สพฐ.ตร.) 15,798.0812,097.0023.4 %5.03,693.062,447.6933.7 %5.0
สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ(สยศ.ตร.)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,213.501,078.5311.1 %5.0
สำนักงานเลขานุการตำรวจแห่งชาติ (สลก.ตร.)24,273.3325,022.00-3.1 %0.04,642.89780.8783.2 %5.0
สำนักงานส่งกำลังบำรุง(สกบ.) 117,524.8597,000.0017.5 %5.017,819.064,764.8773.3 %5.0
กองกฎหมายไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.02,458.00780.4568.2 %5.0
กองการเงิน (กง.สงป.) 0.000.000.0 %0.000.000.0 %
กองคดีปกครองและคดีแพ่ง ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,119.76564.3049.6 %5.0
กองคดีอาญาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,693.29657.3161.2 %5.0
กองงบประมาณ(งป.สงป.) 21,182.9310,025.0052.7 %5.03,135.753,119.690.5 %0.5
กองตำรวจสื่อสาร0.000.000.0 %0.50.002,796.100.0 %0.5
กองทะเบียนประวัติอาชญากร46,326.4366,000.00-42.5 %0.08,591.801,104.3787.1 %5.0
กองทะเบียนพล สกพ.45,839.5327,374.0040.3 %5.022,916.270.000.0 %0.0
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 10.000.000.0 %0.50.001,602.670.0 %0.5
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 20.000.000.0 %0.50.003,623.400.0 %0.5
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 311,950.380.000.0 %0.01,572.57876.5044.3 %5.0
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 418,480.9210,512.0043.1 %5.01,354.183,348.46-147.3 %0.0
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 50.000.000.0 %0.000.000.0 %
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 615,696.710.000.0 %0.06,115.440.000.0 %0.0
กองบังคับการตำรวจจราจร0.000.000.0 %0.000.000.0 %
กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว0.000.000.0 %0.50.0013,928.620.0 %0.5
กองบังคับการตำรวจทางหลวง28,487.0132,516.00-14.1 %0.05,818.426,119.50-5.2 %0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 219,314.5616,623.0013.9 %5.02,231.235,740.49-157.3 %0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 30.0012,850.000.0 %0.50.005,950.480.0 %0.5
กองบังคับการตำรวจนครบาล 40.000.000.0 %0.000.000.0 %
กองบังคับการตำรวจนครบาล 1ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.00.000.000.0 %0.5
กองบังคับการตำรวจนครบาล 5 ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.02,901.216,961.98-140.0 %0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 60.000.000.0 %0.000.000.0 %
กองบังคับการตำรวจนครบาล 70.000.000.0 %0.000.000.0 %
กองบังคับการตำรวจนครบาล 80.000.000.0 %0.000.000.0 %
กองบังคับการตำรวจนครบาล 90.000.000.0 %0.50.0013,099.400.0 %0.5
กองบังคับการตำรวจน้ำ0.000.000.0 %0.000.000.0 %
กองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด 3 (บก.ปส.3 บช.ปส.)0.000.000.0 %0.000.000.0 %
กองบังคับการตำรวจรถไฟ48,356.932,519.7094.8 %5.010,411.109,660.097.2 %3.5
กองบังคับการตำรวจสันติบาล 10.000.000.0 %0.000.000.0 %
กองบังคับการตำรวจสันติบาล 20.000.000.0 %0.000.000.0 %
กองบังคับการตำรวจสันติบาล 364,676.610.000.0 %0.019,297.257,908.6159.0 %5.0
กองบังคับการตำรวจสันติบาล 4 ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.02,081.671,640.8121.2 %5.0
กองบังคับการปราบปราม0.000.000.0 %0.000.000.0 %
กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค0.000.000.0 %0.000.000.0 %
กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม20,934.7119,769.005.6 %2.53,720.385,542.37-49.0 %0.0
กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ42,218.5033,969.0019.5 %5.021,168.301,983.3990.6 %5.0
กองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ 0.000.000.0 %0.000.000.0 %
กองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ0.000.000.0 %0.000.000.0 %
กองบังคับการสนับสนุนทางเทคโนโลยี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ บช.ตชด.48,830.4276,842.38-57.4 %0.02,550.5023,992.92-840.7 %0.0
กองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
กองบังคับการสืบสวนสอบสวน กองบัญชาการตำรวจนครบาลไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.09,182.6011,916.45-29.8 %0.0
กองบังคับการสืบสวนสอบสวน(บก.สส.สตม.)สตม.0.000.000.0 %0.000.000.0 %
กองบัญชี(กช.สงป.)0.000.000.0 %0.000.000.0 %
กองแผนงานกิจการพิเศษ(ผก.) สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.02,063.941,203.7141.7 %5.0
กองแผนงานอาชญากรรม(ผอ.)สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ 0.000.000.0 %0.000.000.0 %
กองพลาธิการ (พธ.) สกบ.0.000.000.0 %0.50.002,788.680.0 %0.5
กองพิสูจน์หลักฐานกลาง30,560.3554,187.00-77.3 %0.0106,509.472,086.1998.0 %5.0
กองยุทธศาสตร์(ยศ.) สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,545.03660.8957.2 %5.0
กองโยธาธิการ (ยธ.) สกบ.0.000.000.0 %0.000.000.0 %
กองวิจัย(วจ.) สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,739.21505.4970.9 %5.0
กองสรรพาวุูธ (สพ.) สกบ.ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.06,952.833,009.6656.7 %5.0
กองสวัสดิการ สกพ.25,349.7417,298.0031.8 %5.06,645.394,071.4038.7 %5.0
กองอัตรากำลัง สกพ.ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.02,937.90371.5087.4 %5.0
บก.กฝ.บช.ตชด.27,201.740.000.0 %0.04,379.471,502.0065.7 %5.0
บก.ข่าวกรองยาเสพติด บช.ปส.0.000.000.0 %0.000.000.0 %
บก.ตชด.ภาค 10.000.000.0 %0.000.000.0 %
บก.ตชด.ภาค 241,466.1836,558.1311.8 %5.03,823.152,609.6531.7 %5.0
บก.ตชด.ภาค 331,504.822,701.7491.4 %5.069,396.399,070.2586.9 %5.0
บก.ตชด.ภาค 428,748.1816,072.6844.1 %5.05,061.064,229.1516.4 %5.0
บก.ปส.1 บช.ปส.0.000.000.0 %0.000.000.0 %
บก.ปส.2 บช.ปส.0.000.000.0 %0.000.000.0 %
บก.ปส.4 บช.ปส.0.000.000.0 %0.000.000.0 %
โรงพยาบาลดารารัศมี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
โรงพยาบาลนวุฒิสมเด็จย่า0.000.000.0 %0.000.000.0 %
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศกลาง0.000.000.0 %0.000.000.0 %
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 1101,486.0125,232.0075.1 %5.039,560.47661.4398.3 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 1019,395.3725,656.00-32.3 %0.061,910.41832.5098.7 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 216,016.9718,546.16-15.8 %0.033,862.752,861.2391.6 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 361,876.8517,220.0072.2 %5.029,043.931,090.0096.2 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 4129,863.2214,307.0089.0 %5.056,372.93715.9298.7 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 524,985.199,919.3060.3 %5.07,090.181,097.0084.5 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 6 0.000.000.0 %0.50.00513.950.0 %0.5
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 70.009,623.900.0 %0.50.000.000.0 %0.5
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 863,217.307,348.0088.4 %5.045,335.48840.4898.1 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 90.000.000.0 %0.000.000.0 %
สถาบันส่งเสริมงานสอบสวน50,053.500.000.0 %0.02,793.67879.5368.5 %5.0
ส่วนตรวจสอบสำนวนคดีอุทธรณ์และฎีกา0.000.000.0 %0.000.000.0 %
รวม 2,955,993 1,416,895 0.00 % 731,356 199,542 0.00 %